contract colectiv munca 2009-2010 cfr marfa

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 (1) Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea CCM la SNTFM şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.
(2) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul CCM nu pot fi afectate de nici o tranzacţie, renunţare limitare, indiferent de natura acestora, ele fiind apărate împotriva oricăror încălcări, abuzuri, arbitrariu şi manifestări de subiectivism.
(3) Prezentul contract colectiv de muncă se aplică tuturor salariaţilor din SNTFM, semnatari ai contractului individual de muncă, încadraţi în funcţiile şi meseriile din Anexa nr. 2 şi constituie bază de plecare pentru CCM din filialele constituite unde SNTFM este acţionar unic.
Părţile au obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în prezentul contract colectiv de muncă.
(4) Contractul colectiv de muncă cuprinde clauze referitoare la contractul individual de muncă, angajarea, condiţiile de muncă şi salarizare ale personalului, timpul de muncă şi odihnă, drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor în promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor, drepturile sindicatelor şi ale reprezentanţilor salariaţilor, protecţia celor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor conform legii, calificarea, recalificarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională şi sindicală.
(5) In conformitate cu prevederile art.25 din Legea nr.130/1996, republicată, prezentul contract se înregistrează şi se depune la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti.
(6) Contractul colectiv de muncă se pune la dispoziţia salariaţilor pentru consultare. Tipărirea se asigură prin grija administraţiei, care îl va difuza subunităţilor din structura “CFR MARFĂ” S.A., semnatarilor prezentului contract colectiv de muncă, precum şi liderilor de sindicat din unitate şi subunităţi. In acelaşi număr de exemplare se vor difuza şi condiţiile minime de pregătire şi vechime.

Art.2 (1) Prezentul contract colectiv de muncă devine aplicabil de la data înregistrării. Fac parte din prezentul contract colectiv de muncă şi acordurile dintre părţile semnatare ale acestuia prin care se soluţionează eventualele conflicte colective de muncă. Prevederile referitoare la drepturile ce se plătesc din fondul de salarizare se vor acorda integral începând cu luna în care se face înregistrarea.
(2) Contractul colectiv de munca se încheie pentru o perioadă de 1 an. Cu 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, părţile semnatare se vor întâlni la sediul CFR Marfă pentru renegocierea acestuia.
Părţile se obligă, ca la negocierea CCM, să nu susţină şi să nu promoveze clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contracte colective încheiate la nivel superior sau prin legislaţie.
(3) Executarea prevederilor contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi. Respectarea prevederilor contractului va fi analizată în cadrul comisiilor mixte patronat - sindicate. Regulamentul de funcţionare al comisiilor mixte patronat-sindicate este prezentat în Anexa nr. 13 la contractul colectiv de muncă. Nerespectarea obligaţiilor asumate de părţi prin contractul colectiv de muncă reprezintă o încălcare a atribuţiilor de serviciu, atrăgând răspunderea disciplinară, materială sau penală, după caz.
(4) Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu promoveze şi să nu susţină proiecte de reglementări a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din acesta.
Dacă o prevedere a prezentului contract colectiv de muncă va fi în contradicţie cu prevederile unui act normativ apărut ulterior semnării contractului, aceasta se va modifica în conformitate cu legislaţia.
(5) Pe parcursul executării, cu acordul părţilor semnatare, clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate, în conformitate cu legea, urmând ca, în termen de 5 zile, modificările să fie comunicate în scris şi înregistrate la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti.
Cererile de modificare a prezentului contract colectiv de muncă vor face obiectul unor negocieri, care nu vor putea începe mai târziu de 15 zile de la data comunicării şi nici mai devreme de 2 zile de la data acestei comunicări, finalizându-se în termen de cel mult 30 de zile. Cererile de modificare se comunică în scris celeilalte părţi.
(6) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din contractul colectiv de muncă, intervin reglementări legale favorabile, ele vor face parte de drept din contract, în condiţiile prevăzute de acestea.
(7) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă se vor adapta prevederilor contractului colectiv de muncă încheiat la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse, sau ale căror clauze nu se regăsesc incluse.
(8) În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile prevăzute în prezentul contract, neexercitarea de către partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere legal executarea întocmai sau, după caz, prin echivalent bănesc a obligaţiilor respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
Art.3. (1) Organizarea şi conducerea activităţii societăţii pe principii de competenţă profesională şi eficienţă economică sunt atribute exclusive ale administraţiei care poartă răspunderea, potrivit legii, pentru îndeplinirea acestora.
(2) Prin exercitarea acestor atribuţii administraţia este obligată să respecte prevederile prezentului contract colectiv de muncă.
(3) Federaţiile reprezentative la nivelul SNTFM, semnatare ale CCM, vor avea reprezentanţi (desemnaţi de către acestea sau organizaţiile sindicale reprezentative la nivel de sucursale, recunoscute de federaţiile semnatare ale CCM) în comisiile de angajare, promovare, examinare, reexaminare, examinare profesională, cercetare administrativă, disponibilizare de personal, restructurare şi reorganizare, negociere contract individual de muncă şi a actelor adiţionale la acesta, stabilirea normelor de muncă, consiliile tehnico-economice, comitet de securitate şi sănătate în muncă, comisiile mixte patronat-sindicate, comisia de locuinţe, consiliul de administraţie, consiliile de conducere, şedinţele de analiză de siguranţa circulaţiei.

Art.4. De la nemembrii de sindicat se reţine o cotă de 1 la sută din venitul brut realizat pentru constituirea unui fond în scopul rezolvării unor probleme sociale şi de ordin umanitar ale salariaţilor SNTFM şi ale membrilor de familie ai acestora, precum şi a celor pensionaţi medical de la SNTFM.
Utilizarea fondului menţionat se va face pe baza regulamentului întocmit în acest scop de comisia paritară formată din câte 3 persoane de fiecare parte semnatară a contractului colectiv de muncă.
Din acest fond nu se vor acorda compensaţii cu ocazia pensionării.

Art.5. Pentru personalul preluat de “CFR MARFĂ” S.A. prin reorganizare şi ale cărui funcţii sau meserii nu se regăsesc ca sistem de salarizare în prezentul contract colectiv de muncă, funcţiile, meseriile şi drepturile salariale se stabilesc prin act adiţional.
Similar, se va proceda şi în cazul funcţiilor noi care rezultă din reorganizarea CFR Marfă.


Capitolul II
SISTEMUL DE SALARIZARE

A. DISPOZIŢII GENERALE

Art.6. Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani, stabilit pe baza de negociere, cu respectarea contractului colectiv de munca si a legislatiei in vigoare.

Art.7. Salariul personalului din “CFR Marfă” S.A. este confidenţial şi cuprinde:
- salariul de bază care se stabileşte în raport cu pregătirea, competenţa, răspunderea şi complexitatea sarcinilor funcţiei ocupate;
- sporuri la salariul de bază;
- adaosuri;
- premii pentru obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea individuală.
In scopul promovării intereselor si apărării drepturilor salariaţilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor, în strictă legatura cu interesele acestora si în relatia lor directa cu angajatorul.
Salariile de bază corespunzătoare fiecărei clase de salarizare se stabilesc în funcţie de coeficienţii de ierarhizare şi de formula de calcul din Anexa nr. 1.
Salariul de bază orar sau zilnic se stabileşte având în vedere salariul de bază lunar şi durata normală a timpului de lucru.
Durata normală de lucru din luna respectivă se diminuează corespunzător, în situaţia stabilirii timpului de muncă sub 8 ore zilnic, pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite şi/sau speciale.

Art.8. (1) Indexarea salariilor se face conform prevederilor legale.
(2) In caz de faliment şi lichidare judiciară a unităţii, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi şi drepturile lor băneşti reprezintă creanţe privilegiate, urmând a fi plătite integral înaintea celorlalţi creditori. Administraţia va ţine evidenţa activităţii desfăşurate (carnetul de muncă), în baza contractului individual de muncă şi a drepturilor de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre acestea ori de câte ori este nevoie.
(3) Salariaţii societăţii beneficiază de protecţia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al unităţii sau al unei părţi din aceasta către un alt angajator, potrivit legii.

B. FORME DE SALARIZARE

Art.9. Formele de salarizare care se pot utiliza în subunităţile din cadrul “CFR Marfă” S.A. sunt următoarele:
a) În acord direct, pentru salariaţii de la locurile de muncă unde cantitatea de produse sau volumul de lucrări ce trebuie executate de către o persoană sau o echipă în unitatea de timp sunt stabilite pe baza normelor de muncă.
Tarifarea lucrărilor executate în acord se face în funcţie de sarcinile de muncă pe unitatea de produs sau lucrare şi de categoria de încadrare a lucrărilor respective prevăzută în indicatoarele tarifare de calificare, respectiv în listele de lucrări necalificate.
Muncitorii calificaţi care execută în acord individual lucrări de categorii superioare încadrării lor sunt salarizaţi corespunzător tarifelor lucrărilor efectuate.
Pentru salariaţii care lucrează în acord colectiv, repartizarea sumelor cuvenite în acord se face în raport cu salariul de bază corespunzător timpului efectiv lucrat.
b) În regie, când salariul de bază stabilit pe lună se acordă personalului pentru timpul efectiv lucrat la realizarea integrală a sarcinilor de serviciu, a normei de timp dupa caz;
c) În activitatea de alimentaţie publică, cazare şi turism, personalul poate fi salarizat prin remiză exprimată prin cote stabilite din volumul încasărilor.

C. SALARIUL DE BAZÃ AL MUNCITORILOR

Art.10. Salariile de bază pentru muncitorii necalificaţi se stabilesc pe patru categorii de lucrări, conform listelor de lucrări necalificate din Anexa nr.3.

Art.11. Salariile de bază pentru muncitorii calificaţi se stabilesc pe categorii de încadrare sau funcţii. Categoriile de încadrare sunt prevăzute în reţele de salarizare.
Categoriile de încadrare şi funcţiile se stabilesc în raport de cunoştinţe, nivel de calificare şi experienţă, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare.

Art.12. Fiecărei categorii de încadrare sau funcţii îi corespund clase de salarizare, conform Anexei nr.2.

Art.13. Salarizarea muncitorilor calificaţi se face astfel:
- conform “reţelei de salarizare bază”, pentru meseriile de bază şi pentru cele auxiliare prevăzute la lit. A în Anexa nr.4;
- conform “reţelei de salarizare auxiliare”, pentru meseriile prevăzute la lit. B în Anexa nr.4.

Art.14. Muncitorii care se recalifică în alte meserii vor fi încadraţi, după absolvirea cursurilor de recalificare, până la categoria avută la meseria din care provin, pe bază de examen susţinut în faţa comisiei de încadrare şi promovare din subunitate, la care va participa reprezentantul sindicatului.

Art.15. Muncitorii din ultima categorie de calificare sau funcţie prevăzută în indicatorul tarifar de calificare pentru meseria exercitată, care execută lucrări deosebit de complexe, vor fi salarizaţi ca muncitori specialişti. In cazul meseriilor la care indicatorul tarifar de calificare nu cuprinde lucrări până la ultima categorie a reţelei, muncitorii specialişti primesc salariul de bază prevăzut pentru categoria imediat superioară celei în care sunt încadraţi.
Numărul muncitorilor specialişti din subunitate se stabileşte în funcţie de complexitatea şi volumul lucrărilor, fără a putea depăşi 25 la sută din numărul total de muncitori calificaţi încadraţi pe categorii şi se aprobă de conducerea sucursalelor.
Acest număr se poate calcula la nivelul sucursalei, pentru toate subunităţile sau la nivelul fiecărei divizii pentru subunităţile pe care le coordonează aceasta. Repartizarea, pe fiecare subunitate, a numărului de posturi astfel calculat se va face în funcţie de nevoile producţiei.

Art.16.(1) Încadrarea sau promovarea muncitorilor calificaţi în categorii se va face numai dacă subunitatea are prevăzut un volum suficient de lucrări corespunzător categoriei, la care muncitorii solicită să fie încadraţi, cu respectarea categoriei medii a lucrărilor, pe bază de examen susţinut în faţa comisiei de încadrare şi promovare din subunitate la care va participa reprezentantul sindicatului. Examenul de promovare intr-o categorie superioara se va tine o data pe an.
(2) Clasa de salarizare în cadrul noii categorii se stabileşte prin negociere individuală, în funcţie de rezultatul favorabil obţinut la examinare.

D. SALARIUL DE BAZÃ AL PERSONALULUI DE SPECIALITATE SI ADMINISTRATIV

Art.17. Salariile de bază pentru personalul de specialitate şi administrativ, sunt diferenţiate pe funcţii şi, în unele cazuri, pe grade profesionale, conform Anexei nr. 2.
Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de bază.
Art.18. Încadrarea şi promovarea personalului de specialitate şi administrativ, de execuţie, în funcţii sau grade profesionale se face prin concurs, examen şi/sau alte forme de selecţie, cu respectarea condiţiilor de pregătire şi vechime.
Se consideră promovare trecerea personalului într-o funcţie al cărei nivel maxim de salarizare este superior nivelului maxim al funcţiei avute. Stabilirea salariului de bază se face prin negociere individuală între conducătorul unităţii sau subunităţii cu competenţă de angajare şi salariat, având în vedere propunerea conducătorului locului de muncă, asigurându-se cel puţin o clasă de salarizare în plus.

E. SISTEMUL DE SPORURI

Art.19.(1) Personalul din “CFR Marfă” S.A. beneficiază, în afara salariului de bază, de sporurile prevăzute în Anexa nr.5.
(2) Caracterul permanent al sporului nu este determinat de timpul lucrat in aceste conditii (zilnic sau lunar), ci de acordarea acestuia pe toata perioada anului.
Sporul pentru condiţii grele, vătămătoare (nocive) şi sporul pentru condiţii periculoase sunt sporuri cu caracter permanent.
(3) Existenţa condiţiilor vătămătoare (nocive) la locurile de muncă se stabileşte conform legii, de inspectoratele teritoriale de stat pentru protecţia muncii, pe baza determinărilor efectuate de personalul încadrat în unităţile specializate ale Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau ale altor ministere, în cazul în care la Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nu există dotarea corespunzătoare, din care rezultă depăşirea limitelor prevăzute de normele de medicina muncii, respectiv a normelor generale de protecţie a muncii.
Noi determinări se vor face ori de câte ori se aduc modificări tehnologice în procesul de producţie sau se aplică unele măsuri care conduc la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
In cazul în care condiţiile de muncă se normalizează, salariaţii vor beneficia de alimente antidot încă o lună de zile, fără plata sporului pentru condiţii vătămătoare (nocive).

F. SISTEMUL PREMIAL

Art.20. Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, constituirea fondului de rezervă, a celui de dezvoltare, satisfacerea necesităţilor de perfecţionare-recalificare a personalului, societatea constituie fondul de cointeresare prin premiere, plăteşte impozitele, taxele, cotele de asigurări şi securitate socială şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

G. ALTE PREVEDERI

Art.21.(1) Din profitul net al “CFR Marfă” S.A. se constituie 10% ca fond de participare a angajaţilor la profit.
(2) Fondul constituit potrivit alineatului 1 se acordă salariaţilor după închiderea exerciţiului financiar şi depunerea bilanţului contabil anual.
(3) Acordarea sumelor individuale se va face la nivelul unităţii şi subunităţii, în baza repartizării fondului constituit potrivit aliniatului 1, cu aprobarea Consiliului de administraţie al “CFR Marfă” S.A .

Art.22 (1) Absolvenţii unei unităţi de învăţământ, la prima încadrare în muncă, vor fi salarizaţi la nivelul minim al funcţiei sau meseriei respective.
(2) Pentru salariaţii societăţii, absolvenţi ai învăţământului superior de lungă şi scurtă durată, la încadrarea pe o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite, salariul de bază se stabileşte prin negociere, asigurându-se, dacă limitele funcţiei permit, o creştere de cel puţin o clasă de salarizare faţă de salariul de bază avut.
(3) După încheierea perioadei de probă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă şi scurtă durată, salariul de bază se stabileşte prin negociere.
(4) Pe durata cursurilor de calificare, recalificare şi policalificare, personalul societăţii va fi salarizat în regie, având sarcini de serviciu stabilite de unitate sau subunitate în legătură cu pregătirea profesională.
În astfel de situaţii personalul respectiv beneficiază de o indemnizaţie formată din:
- salariul de bază corespunzător clasei de salarizare avută la data admiterii la curs;
Dacă pe durata cursurilor de calificare, recalificare şi policalificare, se modifică limitele de salarizare ale funcţiei avute la data admiterii la curs, salariatul va fi încadrat la prima clasă de salarizare, potrivit noilor limite sau după caz, la o clasă de salarizare care să‑i menţină clasa de salarizare avută.
Acest personal beneficiază de majorările de salarii acordate personalului societăţii.
- sporul de vechime şi, după caz, celelalte sporuri la salariu pentru condiţii deosebite de muncă, cum ar fi: condiţii grele de muncă feroviară, condiţii vătămătoare (nocive), condiţii periculoase, condiţii de muncă feroviară, care se acordă la locurile de muncă unde îşi desfăşoară activitatea pe timpul cursului.
Perioada de pregătire prin cursuri cu scoatere integrală din activitate se înscrie în carnetul de muncă "cursant salarizat" şi constituie vechime în muncă şi în unitate.
Durata obligaţiei salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de participarea la un curs sau un stagiu de formare profesională pe o perioadă mai mare de 60 de zile, precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligaţiile salariaţilor, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă.
Actul adiţional la contractul individual de muncă va cuprinde şi clauze privind obligaţia salariatului de a restitui contravaloarea cheltuielilor efectuate de CFR Marfă SA, privind şcolarizarea, salarizarea pe perioada cursului, cazarea şi diurna de deplasare, în cazul în care, după finalizarea cursului de formare profesională, cursantului i se desface contractul individual de muncă din iniţiativa sa sau din cauze imputabile lui. Prevederile acestui paragraf nu se aplică în cazurile în care salariatul este implicat într-un eveniment feroviar.
În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat, după analizarea solicitării salariatului împreună cu reprezentanţii salariaţilor, în termen de 15 zile de la primirea solicitării.

Art.23.(1) In mod excepţional, conducătorul care are competenţă de angajare poate aproba nominal reducerea cu până la jumătate a vechimii minime necesare în vederea prezentării la concurs sau examen pentru promovarea într-o funcţie, grad profesional, categorie sau pentru admiterea la cursurile de calificare sau recalificare. Directorul general al “CFR Marfă” S.A. are competenţa de angajare în cadrul societăţii şi poate delega aceasta personalului din subordine.
In situaţii deosebite determinate de necesităţile activităţii, la propunerea sucursalelor de Marfă, directorul general, poate aproba reducerea cu mai mult de 50 la sută a vechimii minime necesare în vederea admiterii la cursurile de calificare sau recalificare, cu condiţia ca încadrarea persoanei respective pe postul pentru care a efectuat pregătirea să se facă numai după îndeplinirea cel puţin a vechimii minime prevăzute la paragraful precedent.
(2) Pentru absolvenţii învăţământului superior de lungă şi scurtă durată care au ocupat funcţii în specialitatea studiilor absolvite pentru care se prevede pregătire liceală sau postliceală, la stabilirea vechimii minime necesare promovării se poate lua în calcul şi cel mult jumătate din timpul cât au lucrat în funcţiile respective.
(3) Pentru absolvenţii învăţământului superior de lungă durată care au ocupat, în aceeaşi specialitate, funcţii ce necesită pregătire de învăţământ superior de scurtă durată, la stabilirea vechimii minime necesare promovării se pot lua în calcul şi cel mult două treimi din timpul cât au lucrat în funcţiile respective.
(4) Prin vechime în specialitate se înţelege perioada de timp lucrată de persoana respectivă în activităţi corespunzătoare specialităţii funcţiei sau meseriei în care urmează să fie încadrat sau promovat.

Art.24. In situatii exceptionale, directorul general al unitatii poate aproba, nominal, derogare de studii si/sau de specialitate pentru incadrarea sau promovarea in functii.

Art.25. La trecerea personalului într-o funcţie cu nivel de salarizare mai mic, salariul de bază se va stabili până la cel mult clasa de salarizare avută. Salariaţii “CFR Marfă” S.A. care lucrează la siguranţa circulaţiei şi care, din motive neimputabile lor, nu mai sunt apţi medical pentru serviciu la instalaţii de siguranţa circulaţiei, vor fi trataţi potrivit prevederilor art. 61(11).

Art.26. Personalul de la recepţiile CFR Marfă care îşi desfăşoară activitatea la furnizori vor fi salarizaţi la nivelul funcţiilor similare din aparatul sucursalelor de marfă, iar muncitorii cu o clasă în plus faţă de nivelul prevăzut la reţeaua de salarizare corespunzătoare.

Art.27.(1) Munca prestată în zilele de sâmbăta, duminica şi sărbători legale, se plăteşte cu spor de 100 la sută din salariul de bază. Aceste ore nu se compensează cu timp liber corespunzător.
La SNTFM se consideră sărbători legale în care nu se lucrează următoarele:
- 1 şi 2 Ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşte;
- 23 Aprilie, "Ziua Feroviarilor";
- 1 Mai;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 1 Decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
(2) Persoanele încadrate pe funcţii prevăzute cu indemnizaţie de conducere au obligaţia să-şi desfăşoare activitatea, pe cât posibil, în cadrul programului normal de lucru.
In situaţii deosebite, care impun prezenţa acestor persoane la serviciu în zilele de sâmbătă, duminică sau sărbători legale, în baza dispoziţiei scrise a conducerii SNTFM sau a sucursalelor, se aplică prevederile alin. 1.

Art.28. Timpul cât personalul de locomotivă şi de tren stă la cap de secţie la dispoziţia administraţiei, de la predarea şi până la luarea în primire a serviciului, se plăteşte cu 75 la sută din salariul de bază aferent timpului respectiv.
Timpul de staţionare la cap de secţie a personalului care efectuează în program ordonat însoţiri de tren, se plăteşte cu 75 la sută din salariul de bază aferent timpului respectiv.
Timpul cât personalul de deservire a mijloacelor de intervenţie (plug zăpadă, vagon ajutor) este obligat pe bază de dispoziţie scrisă să stea încazarmat pentru intervenţii se plăteşte cu 75% din salariul de bază aferent timpului de muncă respectiv.
Numărul de ore corespunzătoare timpului de la predarea până la luarea în primire a serviciului, precum şi cel de încazarmare pentru intervenţii, nu intră în programul normal de lucru lunar.

Art.29. Stabilirea clasei de salarizare în cadrul aceleiaşi funcţii sau alteia echivalente, cu ocazia aplicării noului contract colectiv de muncă, se va face prin negociere individuală între conducătorul unităţii sau subunităţii cu competenţă de angajare şi salariat, având în vedere propunerea conducătorului locului de muncă, în prezenţa reprezentantului salariatului.

Art.30.(1) Pentru munca desfăşurată în cursul unui an calendaristic, după expirarea acestuia, personalul societăţii poate primi un salariu suplimentar echivalent cu salariul de bază de încadrare din luna decembrie a anului respectiv.
(2) Salariul suplimentar se poate acorda şi trimestrial, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, luată cu acordul delegaţilor aleşi ai sindicatelor. In acest caz, cuantumul anual al salariului suplimentar va fi echivalent cu un salariu de bază mediu lunar realizat.
(3) Din veniturile realizate, fondul necesar pentru acordarea acestui salariu se constituie lunar în cadrul fondului de salarii, în procent de până la 10 la sută din fondul de salarii realizat lunar.
(4) Pentru evitarea evenimentelor de cale ferată, preîntâmpinarea producerii pagubelor etc., din fondul astfel constituit, până la 5 la sută poate fi utilizat pentru acordarea de salarii suplimentare în sumă de cel mult zece salarii de bază lunare corespunzătoare clasei 1 de salarizare. Aceste salarii suplimentare se acordă la propunerea subunităţii, cu aprobarea Consiliului de Administraţie.

Art.31.(1)Criteriile care condiţionează acordarea salariului suplimentar sunt cele din Anexa nr. 6.
In cazul în care salariul suplimentar se acordă fracţionat, criteriile şi modul de calcul prevăzute în Anexa nr. 6 se aplică pentru trimestrul respectiv.
(2) Sumele constituite şi neconsumate pentru plata salariilor suplimentare prevăzute la art. 30 vor fi repartizate salariaţilor proporţional cu salariul de bază al fiecăruia.
Sumele se vor plăti odată cu acordarea salariului suplimentar aferent trimestrului I al anului următor.

Art.32.(1) Plata salariilor se face chenzinal. Data plăţii chenzinei a doua nu va putea depăşi data de 15 a lunii următoare.
(2) Drepturile băneşti cuvenite angajatului se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţii.
(3) Salariul nu poate fi urmărit sau reţinut decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.
(4) Drepturile băneşti care se stabilesc în funcţie de salariul de bază (sporuri, indemnizaţii de conducere etc.), în cazul aplicării unei sancţiuni de diminuare a acestuia, se determină corespunzător salariului de bază diminuat.
(5) In cazul decesului salariatului, drepturile băneşti care i se cuvin până la data la care s-a produs decesul se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor sau părinţilor, iar în lipsa acestora se plătesc celorlalţi moştenitori legali.
(6) Salariaţii aflaţi în grevă care, pe durata acesteia, au desfăşurat activitate conform programului stabilit de administraţie cu organizatorii grevei, astfel încât să asigure serviciile esenţiale, dar nu mai puţin de o treime din activitate, sunt plătiţi corespunzător prestaţiei şi timpului efectiv lucrat.

Art.33. Personalul care lucrează la reprezentanţele “CFR Marfă” S.A. din străinătate beneficiază, pe durata exercitării mandatului, de drepturi salariale în valută care se stabilesc prin negociere individuală în limita cuantumului aprobat de Consiliul de administraţie.
Personalul din activitatea de transporturi maritime beneficiază de diurnă în valută, al cărei cuantum este stabilit de Consiliul de administraţie al “CFR Marfă” S.A.
Personalul care, datorită specificului activităţii, se deplasează temporar în staţii de frontieră ale căilor ferate vecine, pe o durată care nu însumează 24 ore/zi, beneficiază de diurnă în valută în conformitate cu prevederile legale.

Art.34.(1) Statele de funcţii ale subunităţilor, întocmite pentru personalul de specialitate şi administrativ, în conformitate cu organigrama, vor cuprinde denumirea compartimentelor şi a funcţiilor, numărul de posturi pe compartimente şi funcţii, nivelul studiilor necesare încadrării în funcţie, limitele minime şi maxime de salarizare, vor avea viza serviciilor tehnice din cadrul sucursalelor şi vor fi aprobate de organele ierarhic superioare.
(2) In baza statului de funcţii se întocmeşte situaţia nominală a personalului care cuprinde denumirea compartimentului şi a funcţiei, nivelul studiilor necesare încadrării în funcţie, limitele minime şi maxime de salarizare ale funcţiilor, numele şi prenumele, clasa, salariul de baza, sporurile în procente şi în valori absolute şi total salariu.Capitolul III
ANGAJAREA PERSONALULUI


Art.35.(1) Angajarea personalului la SNTFM se face pe bază de concurs, examen şi/sau alte forme de selecţie. Prin alte forme de selecţie se înţelege: interviu, chestionar-test, test-grilă şi altele asemenea.
(2) Cu cel puţin 15 de zile înainte de data ţinerii concursului sau examenului, vor fi făcute publice locurile vacante scoase la concurs, data şi locul de desfăşurare, condiţiile de înscriere, tematica şi bibliografia necesare.
(3) Condiţiile de angajare sunt următoarele:
- să fie cetăţean român, străin sau apatrid;
- să cunoască limba română, inclusiv termenii de specialitate;
- să aibă vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi, excepţie făcând funcţiile legate direct de siguranţa circulaţiei şi cele cu gestiune, pentru care vârsta nu poate fi mai mică de 18 ani, respectiv 21 de ani împliniţi;
Categoriile de gestiune la care funcţia de gestionar poate fi ocupată şi de persoane care au împlinit vârsta de 18 ani se aprobă de Consiliul de administraţie al SNTFM.
- să fie apt pentru serviciu din punct de vedere al sănătăţii;
- să aibă studiile, pregătirea şi vechimea minimă necesare funcţiei;
- să prezinte referinţe asupra activităţii şi comportării de la locul de muncă;
- să depună, la dosarul de angajare, declaraţia pe proprie răspundere că nu suferă de epilepsie;
- să nu aibă antecedente penale de natură să-l facă incompatibil angajării în funcţia respectivă;
- să aibă avizul de aptitudine medical, psihologic sau medical-psihologic ”apt” pentru funcţiile legate de siguranţa circulaţiei.

Art.36.(1) Angajarea se face numai pe posturi vacante stabilite pe baza normării, a normativelor de personal sau a statului de funcţii.
(2) Concursul sau examenul se desfăşoară în limba română, din bibliografia şi tematica publicate şi constă din probe teoretice sau practice, după caz.
Examenul pentru personalul necalificat va consta, de regulă, dintr-o probă practică.
(3) Concursul, examenul şi/sau alte forme de selecţie se vor desfăşura în prezenţa unei comisii aprobate de organul care are competenţa de angajare. La examen sau concurs va asista şi un reprezentant al salariaţilor.
(4) Angajarea se face în ordinea clasificării. În cazul în care se obţin rezultate egale, membrii de familie (soţ, soţie, copii) ai salariaţilor SNTFM şi ai celorlalte societăţi feroviare au prioritate la ocuparea postului. Rezultatul concursului sau al examenului este valabil numai pentru posturile vacante pentru care s-a organizat.
În funcţie de nevoile unităţii, pentru anumite activităţi, angajările se pot face şi pe durată determinată de maxim doi ani.
SNTFM va angaja, în condiţiile legii, unul din membri familiei (soţ, soţie sau copil), salariaţilor decedaţi ca urmare a accidentelor de muncă şi boli profesionale dacă la data accidentului sau îmbolnăvirii nu este angajat un alt membru al familiei.
(5) Absolvenţii institutiilor de învăţământ, se incadreaza la debutul lor în profesie, pentru o perioada de proba de 6 luni, cu exceptia consilierilor juridici. Consilierii juridici, la debutul exercitarii profesiei, efectueaza obligatoriu un stagiu de pregatire profesionala cu durata de 2 ani, perioada in care au calitatea de consilieri juridici stagiari. În termen de 3 luni de la expirarea perioadei de proba sau, dupa caz, de stagiu absolventii vor susţine un examen în vederea definitivării în meserie sau funcţie. Cei care nu vor reuşi la examenul respectiv au dreptul să se prezinte la reexaminare, o singură dată, după o perioadă de cel mult 30 de zile, perioadă în care sunt salarizaţi. Absolvenţilor care nu promovează examenul de definitivare în meserie sau funcţie li se va desface contractul individual de muncă, în temeiul art. 61, lit. d, din Codul muncii, pentru necorespundere profesională.
In cazul consilierilor juridici definitivarea in functie se va face conform prevederilor legale.

(6) La angajare, se vor întocmi dosare personale cuprinzând, în principal, următoarele:
curriculum vitae;
recomandare;
acte de studii şi calificare;
avizul de aptitudine medical, psihologic sau medical-psihologic din care să rezulte că este apt pentru funcţiile legate de siguranţa circulaţiei;
cazier judiciar, după caz;
documentaţia întocmită la susţinerea concursului sau a examenului;
orice act necesar angajării, prevăzut de legislaţia în vigoare.

Art. 37.(1) La angajare se vor negocia şi încheia contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată.
Dacă salariatul solicită asistenţă din partea organelor sindicale, aceasta se poate acorda, atât la angajare, cât şi la modificarea contractului individual de muncă.
(2) Contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
(3) Contractul individual de muncă va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în Anexa nr.7 la Contractul colectiv de muncă al SNTFM.
(4) Contractul individual de muncă se încheie în scris, în câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează.
(5) În caz de modificare a contractului individual de muncă se vor încheia prin negociere acte adiţionale conform Anexei nr. 8.
Actul adiţional va cuprinde numai acele elemente care se modifică faţă de contractul individual de muncă al salariatului.
(6) Contractul individual de muncă nu poate să conţină clauze contrare contractului colectiv de muncă şi altor reglementări legale în vigoare.
(7) Contractul individual de muncă se poate modifica prin acordul părţilor sau din iniţiativa uneia dintre părţi, în cazurile prevăzute de lege.
(8) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor din contractul individual de muncă nu dă dreptul celui care angajează de a proceda la desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă din acest motiv, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(9) Contractul individual de muncă poate înceta astfel :
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.
(10) Desfăşurarea de activităţi sindicale nu poate constitui motiv pentru desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa unităţii.
(11) În cazul în care clauzele actului adiţional respectă contractul colectiv de muncă, dar salariatul nu este de acord cu acestea, ele rămân valabile şi se aplică atâta timp cât salariatul acceptă să presteze serviciu.
(12) Reangajarea persoanelor cărora le-au încetat raporturile de muncă cu SNTFM sau cu fosta SNCFR se poate face numai cu aprobarea directorului general.
(13) În cazul întreruperii activităţii la SNTFM ca urm are a pensionării de invaliditate, persoanele care au redevenit capabile de muncă vor fi reangajate în munca deţinută anterior sau într-o muncă corespunzătoare cu pregătirea lor, dacă până la reîncadrare, nu au mai desfăşurat activitate pe baza unui contract individual de muncă.
(14) În vederea punerii de acord cu prevederile contractului colectiv de muncă (actului adiţional la contractul colectiv de muncă), în termen de cel mult 30 zile de la intrarea în vigoare a acestuia, se vor încheia acte adiţionale la contractele individuale de muncă.
(15) In cazurile în care unitatea este obligată, potrivit legii, să acorde un preaviz la desfacerea contractului individual de muncă, durata acestuia nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare.Capitolul IV
FORMAREA PROFESIONALĂ ŞI PROMOVAREA PERSONALULUI

Art.38(1) Modalităţile de formare profesională în cadrul societăţii sunt:
a) formare profesională – orice procedură prin care o persoană dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberate conform legii;
b) formare profesională continuă – procedura prin care o persoană, având deja o calificare ori o profesie, dobândeşte noi competenţe cognitive şi funcţionale (deprinderi).
(2) Formarea profesională a salariaţilor se va realiza în:
centre de învăţământ profesional, liceal, postliceal şi tehnic de maiştri;
centre de calificare şi recalificare, prin cursuri de calificare şi recalificare;
subunităţi, prin şcoala personalului;
instituţii de învăţământ superior, prin cursuri postuniversitare etc;
furnizori de servicii pentru formare profesională.
(3) Admiterea candidaţilor înscrişi la formele de pregătire profesională se face conform prevederilor legale, prin una din formele de selecţie.
Candidaţii trebuie să fie apţi medical şi psihologic, după caz, pentru meseria sau funcţia în care urmează să fie pregătiţi.
(4) Perfecţionarea formării profesionale a salariaţilor, inclusiv a liderilor sindicali, este obligatorie şi are ca obiectiv principal însuşirea cunoştinţelor, formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi a aptitudinilor necesare menţinerii competenţei profesionale la nivelul cerinţelor postului.
(5) Activitatea de formare profesională cuprinde şi perfecţionarea în domeniul relaţiilor sociale şi de muncă. Nevoile de formare profesională vor fi stabilite de către administraţie, ţinând cont şi de propunerile sindicatelor.

Art.39. Efectuarea de către salariaţi a unor deplasări în ţară sau străinătate pentru schimburi de experienţă, documentare, cunoaşterea legislaţiei muncii şi a legislaţiei privind problemele sociale reprezintă forme de formare profesională şi sunt asigurate de administraţie, în limita fondurilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli.

Art.40. Pentru completarea locurilor vacante, promovarea în funcţie se face conform reglementărilor condiţiilor minime de pregătire şi vechime.

Art.41. Personalul care a absolvit un curs de calificare sau recalificare va fi încadrat în noua meserie sau funcţie în condiţiile prezentului CCM şi ale prevederilor legale în vigoare.
În situaţia în care, la absolvire, nu se poate asigura post pentru noua meserie sau funcţie obţinută, absolventul va continua activitatea la vechiul loc de muncă, iar trecerea în noua meserie sau funcţie se va face atunci când va fi posibil.

Art.42. Salariaţii societăţii, absolvenţi ai învăţământului superior de lungă şi scurtă durată la încadrarea într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite trebuie să efectueze o perioadă de stagiu de 6 luni. În cazul în care, în activitatea anterioară, au lucrat în funcţii sau meserii în cadrul cărora au desfăşurat activităţi prevăzute în programul stabilit pentru această perioadă, pot fi scutiţi, la cerere, de efectuarea activităţilor respective, durata perioadei de stagiu reducându-se corespunzător, dar nu la mai puţin de trei luni. Aprobarea de reducere va fi dată de Directorul General al SNTFM.
După expirarea perioadei de stagiu, aceştia vor susţine un examen în vederea definitivării în funcţie. Cei care nu vor reuşi la examenul respectiv au dreptul să se prezinte la reexaminare după o perioadă de cel mult 30 de zile şi, în caz de nereuşită, vor reveni în funcţiile deţinute anterior sau în altele similare, pe posturi vacante la data respectivă.

Art.43. În cazuri excepţionale, se admite îndeplinirea, pe o durată limitată, a unei funcţii superioare de către un salariat, ca urmare a faptului că postul a devenit vacant sau a imposibilităţii titularului de a-şi exercita funcţia, numai dacă perioada de înlocuire depăşeşte 30 de zile calendaristice. Pe perioada înlocuirii, se va emite o delegaţie, de către persoana cu competenţă de angajare pentru funcţia respectivă, unui salariat care îndeplineşte condiţiile cerute de post, acesta primind salariul şi sporurile corespunzătoare postului.

Capitolul V
CONDIŢIILE DE MUNCĂ


Art.44.(1) Durata normală a timpului de lucru este de 40 ore pe săptămână, iar durata normală a zilei de muncă este de 8 ore. Acestea pot fi mai mici în cazurile prevăzute de reglementările legale aplicabile la “CFR MARFĂ” S.A., conform Anexei nr. 9.
Durata lunară şi anuală a timpului de muncă pentru personalul care lucrează în regim de zi, exploatare c.f. şi turnus, precum şi pentru personalul care lucrează în regim de tură se calculează şi se difuzează tuturor subunităţilor de către administraţie.
(2) Regimul de muncă este zilnic, zilnic pe bază de grafic de serviciu, în schimburi, în tură, turnus şi exploatare cf.
(3) Regimul de muncă în turnus este sistemul de lucru al personalului de drum (de locomotivă şi de tren) din exploatarea cf, stabilit pe baza programului de circulaţie a trenurilor întocmit la începutul lunii pentru luna în curs, astfel încât să se realizeze obligatoriu norma de ore pentru luna respectivă.
(4) Regimul de muncă de exploatare cf este impus de necesitatea prezenţei la serviciu a salariatului în anumite perioade ale zilei, în funcţie de cerinţele activităţii. El constă dintr-un program zilnic de 8 ore, în fracţiuni stabilite de şeful direct (maxim două fracţiuni), cu obligarea angajatorului de a asigura transportul la si de la locul de munca, numai în cazul fracţionării programului.
(5) In activitatea de intervenţii (tren ajutor, tren macara, tren PSI etc.), unde sunt asigurate condiţii de odihnă, tura de serviciu poate fi de 24 ore.
(6) Durata normală a timpului de lucru poate fi depăşită pentru:
- preîntâmpinarea sau înlăturarea efectelor calamităţilor naturale sau a altor cazuri de forţă majoră, precum şi în situaţii care periclitează sănătatea sau viaţa unor persoane;
- înlăturarea efectelor unor situaţii neprevăzute care ar dăuna continuării sau bunei funcţionări a transporturilor feroviare;
- efectuarea reparaţiilor la instalaţii şi dispozitive din dotare, dacă defecţiunea provoacă întreruperea sau împiedică desfăşurarea normală a activităţii feroviare.
(7) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi în alte situaţii deosebite impuse de necesităţile serviciului, la solicitarea scrisă a conducătorului unităţii sau subunităţii, cu consimţământul salariatului. Consimţământul scris devine obligaţie de serviciu.
(8) Programul de lucru reprezintă timpul în care salariatul prestează muncă, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale conform prevederilor contractului individual de muncă (respectiv fişa postului), contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare în conformitate cu sarcinile stabilite de conducătorul unităţii indiferent de modul de organizare a serviciului în unitate (zilnic, tură, turnus, exploatare cf, etc.).
Orele în care salariatul prestează munca peste durata normală a programului de lucru sunt ore suplimentare.
Pentru persoanele care lucrează zilnic pe bază de grafic de serviciu, în tură, turnus sau program de exploatare cf, se consideră muncă suplimentară toate orele efectiv lucrate peste numărul de ore normate din luna respectivă.
Orele suplimentare se compensează cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, egal ca durată cu timpul efectiv prestat suplimentar, fără a se perturba activitatea şi ţinându-se o evidenţă strictă a acestora. Dacă această compensare nu este posibilă, orele în cauză se vor plăti cu sporul prevăzut în prezentul contract colectiv de muncă, obligatoriu, în următoarele 30 de zile de la data expirării termenului de compensare.
Salariatul se consideră prezent la serviciu în toate situaţiile în care beneficiază de compensarea orelor suplimentare efectuate.
Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
Persoanele cu funcţii de conducere şi alte persoane care, din motive imputabile lor, au dispus în mod nejustificat efectuarea de ore suplimentare, nu au asigurat compensarea cu timp liber corespunzător a orelor suplimentare efectuate sau au dispus depăşirea plafonului de ore suplimentare, răspund material sau disciplinar conform reglementărilor în vigoare.
(9) Femeile gravide beneficiază, la cerere, de adaptări ale programului de muncă ce se vor stabili de conducătorul unităţii sau subunităţii.
(10) Femeile care au in ingrijire copii de pana la 6 ani pot lucra cu ½ norma, daca nu beneficiaza de cresa sau camin, fara sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat.
(11) Salariatii care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara să le fie afectate salariul de baza si vechimea in munca.

Art.45. În cazuri deosebite se poate utiliza consemnul. Acesta constă în obligaţia salariatului de a fi la dispoziţia unităţii sau a subunităţii, în interesul serviciului, în afara programului său normal de lucru.
Funcţiile şi meseriile supuse consemnului, precum şi condiţiile sale de aplicare se stabilesc prin regulament, cu acordul sindicatelor.

Art.46.(1) Salariaţii au dreptul la repaus săptămânal care se acordă în două zile consecutive, de regulă în zilele de sâmbătă şi duminică. Zilele nelucrătoare în cursul anului sunt cele stabilite prin prezentul contract şi alte reglementări legale.
(2) Repausul săptămânal se va acorda în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133 din Codul Muncii.
(3) Timpul liber între două ture de lucru este de cel puţin 24 ore consecutive, cuprinse între sfârşitul programului de lucru al unei ture şi începutul programului de lucru al turei următoare.
(4) In regim de turnus, timpul minim de odihnă la domiciliu este de 16 ore, iar la cap de secţie este egal cu jumătate din timpul în serviciu prestat anterior, dar nu mai mult de 10 ore şi nici mai puţin de 2 ore. In situaţii deosebite, determinate de necesitatea bunei funcţionări a unităţii sau subunităţii, timpul minim de odihnă la domiciliu poate fi de cel puţin 12 ore.
(5) Orele efectuate pentru şcoala personalului, analiza de siguranţa circulaţiei, recensămintele şi scontrările ordonate, încheierea situaţiilor de casă, examinarea medicală şi psihologică periodică şi ordonată, examinarea profesională, instruirea periodică conform prevederilor legale (sănătate şi securitate în muncă, A.I.I., etc.), când depăşesc durata normală a programului de lucru, nu sunt considerate ore suplimentare şi se vor plăti ca timp normal de lucru.
Similar se va proceda şi în cazul orelor efectuate pentru revizia staţiei şi a instalaţiilor, dar nu mai mult de o oră, conform prevederilor din instrucţii şi PTE, de către agenţii M (IDM, agenţi autorizaţi de pe secţiile cu conducere centralizată).
Durata afectată pentru efectuarea examinării medicale (inclusiv medicina muncii), psihologice periodice şi ordonate este de 8 ore pentru fiecare examinare.
Durata afectata pentru incheierea situatiilor zilnice de casa este de 1 ora, iar pentru incheierea situatiilor lunare de casa este de 8 ore.
Personalul care lucreaza in tura sau in turnus, conform programului intocmit sau suplimentar, va beneficia de 2 ore platite daca i s-a anulat trenul pentru care a fost comandat.
Salariatul chemat la ancheta din ordinul conducerii unitatii sau subunitatii va fi retribuit corespunzator timpului necesar anchetei.

Art.47.(1) Salariaţii “CFR MARFĂ” S.A. au dreptul, în fiecare an calendaristic, în condiţiile legii, la un concediu de odihnă plătit de minim 24 de zile lucrătoare, indiferent de vechimea în muncă.
Durata efectivă a concediului de odihnă se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic şi se efectuează în cursul acelui an.
In primul an de activitate la “CFR MARFĂ” S.A., durata concediului de odihnă va fi proporţională cu timpul efectiv lucrat în cadrul societăţii, acesta urmând a fi efectuat până la sfârşitul anului respectiv.
Salariaţii care prestează munci grele feroviare, periculoase sau vătămătoare (nocive), ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiţii au dreptul, în fiecare an, la un concediu de odihnă suplimentar.
Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite şi speciale au dreptul în fiecare an la un concediu de odihnă suplimentar, conform anexei nr. 10 din prezentul CCM.
In cazul în care salariaţii sunt în incapacitate temporară de muncă, durata concediului de odihnă nu este afectată.
(2) Locurile de muncă pentru care numărul zilelor de concediu de odihnă este diferit de cel menţionat la alineatul (1) sunt prevăzute în Anexa nr.10 care cuprinde, după caz, şi concediul suplimentar.
(3) Salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă suplimentar de 3 zile lucrătoare.
(4) Durata concediului de odihnă pentru personalul care beneficiază de concediu fără plată mai mare de 30 de zile calendaristice va fi proporţională cu timpul efectiv lucrat. Această prevedere nu se aplică pentru perioadele de concedii de studii fără plată prevăzute la art. 54 din prezentul contract.
(5) Concediul de odihnă cuvenit salariaţilor detaşaţi la alte unităţi se acordă de unităţile sau subunităţile la care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
Salariaţii detaşaţi la o altă unitate sau subunitate având sediul în altă localitate au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport dus-întors din localitatea unde sunt detaşaţi în localitatea unde se află unitatea sau subunitatea la care sunt angajaţi, pentru cazul în care concediul de odihnă se efectuează în timpul detaşării.
(6) Salariaţii care sunt încadraţi cu fracţiuni de normă au dreptul la concediu de odihnă cu durata integrală în condiţiile prezentului articol.
(7) Concediul de odihnă poate fi acordat şi fracţionat dacă interesele serviciului o cer sau la solicitarea celui în cauză, atunci când interesele serviciului permit, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare. Administratia nu va abuza de fractionarea concediului de odihna. Se interzic abuzurile din partea conducătorilor locurilor de muncă privind obligarea salariaţilor de a solicita concediu de odihnă pentru completarea normei de lucru lunare.

Art.48.(1) Programarea efectuării concediilor de odihnă se stabileşte anual de conducerea unităţii sau subunităţii, împreună cu reprezentanţii sindicatelor, având în vedere şi opţiunea salariaţilor.
(2) Programarea concediilor de odihnă va fi modificată, la cererea salariatului, în următoarele cazuri:
a) salariatul se află în concediu medical;
b) salariata cere concediu de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate;
c) salariatul este chemat să îndeplinească îndatoriri publice;
d) salariatul este chemat să satisfacă obligaţii militare;
e) salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare;
f) salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterică;
g) salariatul se află în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani.
(3) Programarea concediului de odihnă poate fi modificată de conducerea unităţii sau a subunităţii, dacă salariatul solicită acest lucru.
(4) Dacă, în timpul concediului de odihnă, intervine una dintre situaţiile menţionate la alineatul (2) lit. a, c, d şi e, efectuarea acestuia se întrerupe.
(5) Efectuarea concediului de odihnă se întrerupe şi în cazul în care salariata întră în concediu pentru maternitate, precum şi în cazul în care salariatul este rechemat, prin dispoziţia scrisă a conducerii unităţii sau a subunităţii, numai pentru nevoi de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa salariatului în unitate sau subunitate. In situaţia rechemării, cel în cauză are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport şi a celor legate de efectuarea concediului în altă localitate, egale cu sumele cheltuite pentru prestaţia de care nu a mai putut beneficia datorită rechemării.
(6) Pentru cazurile de întrerupere a concediului menţionate la alineatele anterioare, salariaţii au dreptul să efectueze restul zilelor de concediu după ce situaţiile respective au încetat sau, când aceasta nu este posibilă, la data stabilită printr-o nouă programare în cursul aceluiaşi an calendaristic.

Art.49. Pentru personalul care beneficiază de bilete de tratament (minim 12 zile), se va acorda concediul de odihnă pe perioada valabilităţii acestor bilete indiferent de programarea iniţială.

Art.50. (1) Pe durata concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la o indemnizaţie formată din salariul de bază, ce include şi indemnizaţia de conducere, la data plecării în concediu, corespunzător numărului de zile de concediu, majorată cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe o perioadă de 3 luni lucrate anterior plecării în concediu.
La stabilirea acestor venituri salariale nu se iau în calcul următoarele:
venituri realizate din ajutoare materiale acordate cu ocazia sărbătorilor de Paşti, de Crăciun şi cel pentru recuperarea forţei de muncă;
venituri realizate din premierea efectuată cu ocazia Zilei Feroviarilor;
venituri realizate din drepturile cuvenite pentru zilele de concediu de odihnă;
venituri realizate din alte ajutoare materiale acordate conform CCM;
venituri realizate din acordarea sumelor individuale din fondul de participare a angajaţilor la profit.
Indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sporul de vechime şi indemnizaţia pentru funcţia de conducere, luate împreună, corespunzător numărului de zile de concediu.
(2) Media zilnică a veniturilor prevăzute la alineatul (1) se stabileşte în raport cu numărul zilelor lucrătoare din fiecare lună în care se efectuează zilele de concediu.
(3) Salariaţii vor beneficia şi de un ajutor material pentru recuperarea forţei de muncă egal cu un salariu de bază corespunzător clasei 20 de salarizare valabil la data începerii concediului de odihnă. In cazul în care concediul de odihnă se acordă fracţionat, ajutorul material respectiv se plăteşte pentru o fracţiune de cel puţin 15 zile, la solicitarea salariatului.
Dreptul de a beneficia de ajutor material pentru recuperarea forţei de muncă se menţine şi în cazul în care concediul de odihnă sau fracţiunea de concediu de cel puţin 15 zile au fost întrerupte datorită situaţiilor prevăzute la art. 48(2) lit. a, b, c, d şi e şi (5), dacă zilele rămase se efectuează imediat după încetarea cauzei care a determinat întreruperea.
(4) Pentru cei încadraţi cu fracţiuni de normă, indemnizaţia de concediu se calculează avându-se în vedere veniturile prevăzute la alineatul (1) cuvenite pentru fracţiunea sau fracţiunile de normă care se iau în calcul. In aceeaşi proporţie se acordă şi ajutorul material pentru recuperarea forţei de muncă.
(5) La solicitarea salariatului, indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte cu cel mult 5 zile înaintea plecării în concediu. In acelaşi mod se va proceda şi cu ajutorul material pentru recuperarea forţei de muncă.


Art.51. (1) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
In astfel de cazuri se acordă şi ajutorul material pentru recuperarea forţei de muncă personalului care are dreptul la cel puţin 15 zile de concediu de odihnă, dacă, în anul respectiv, nu a mai beneficiat de acesta.
(2) In cazurile în care, după ce salariatul a efectuat concediul de odihnă, contractul său de muncă a încetat din motivele prevăzute la art. 55 lit.b, art. 61 lit. b. şi d, art. 79 şi art. 264 lit. f din Codul Muncii, acesta este obligat să restituie unităţii partea din indemnizaţia de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acest concediu, precum şi contravaloarea ajutorului material pentru recuperarea forţei de muncă în situaţia în care nu are dreptul la cel puţin 15 zile de concediu de odihnă pentru perioada lucrată.
(3) Prevederile alineatului (2) nu se aplică:
- salariaţilor cărora li s-a desfăcut contractul de muncă în baza art. 55 lit.b, art. 61 lit. c. din Codul muncii din cauza stării de sănătate, constatate prin certificat medical, iar unitatea nu i-a putut oferi o altă muncă corespunzătoare stării sănătăţii şi calificării profesionale;
- salariatelor care au contractul de muncă desfăcut în baza art. 55 lit.b din Codul muncii pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 7 ani;
- salariaţilor pentru care, după desfacerea contractului de muncă în temeiul art. 61 lit. b. din Codul muncii, au intervenit achitarea, suspendarea urmăririi penale sau încetarea procesului penal ori a urmăririi penale;
- salariaţilor decedaţi care au uzat concediul de odihnă integral;
- salariaţilor care au contractul de muncă desfăcut în urma unor concedieri colective.
(4) Salariatul care se pensionează după ce a efectuat concediul de odihnă conform programării nu este obligat să restituie unităţii partea din indemnizaţia de concediu de odihnă corespunzătoare perioadei nelucrate.
Concediul de odihnă neefectuat de salariatul căruia îi încetează activitatea ca urmare a pensionării înainte de perioada programată pentru efectuarea acestuia se compensează în bani proporţional cu timpul efectiv lucrat în anul respectiv.
(5) Persoanele care nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul deoarece în ultimele două luni, salariatul a fost în concediu medical, a fost chemat să îndeplinească îndatoriri publice sau să satisfacă obligaţii militare, a urmat sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare, are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterică, se află în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani sau a fost reţinut la serviciu pentru interese deosebite ale societăţii cu aprobarea scrisă a conducătorului sucursalei sau a conducătorului subunităţii exterioare respective, iar pentru structura centrală a “CFR MARFĂ” S.A., cu aprobarea scrisă a directorului general vor putea efectua diferenţa zilelor de concediu de odihnă neefectuate până la sfârşitul anului următor.
(6) In situaţia în care durata concediului de odihnă la care au dreptul salariaţii ce au fost în incapacitate temporară de muncă sau în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani este mai mare decât numărul de zile lucrătoare rămase până la sfârşitul anului calendaristic, aceştia vor beneficia de un concediu de odihnă corespunzător zilelor lucrătoare rămase, urmând ca diferenţa zilelor de concediu de odihnă neefectuate să fie tratată conform alineatului (5).

Art.52.(1) In afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, în condiţiile art. 50(1), în cazurile următoarelor evenimente familiale deosebite, dovedite cu acte:
- căsătoria salariatului ....……....................................................................................... 5 zile;
- căsătoria copilului ………………………...................................................................... 5 zile;
- căsătoria fraţilor/surorilor …..……..……..................................................................... 4 zile;
- decesul soţului, soţiei, copiilor, părinţilor, socrilor, ginerilor, nurorilor, fraţilor, surorilor, cumnaţilor....……..........…………………………………..……………………………………… ……..5 zile;
- decesul bunicilor salariatului (soţului sau soţiei acestuia) …..........…………………….4 zile;
- nasterea unui copil (conform prevederilor legale)..........................................…………5 zile;
- adopţiunea unui copil………………………………………………....................…………5 zile;
- mutarea în altă localitate în interes “CFR MARFĂ” S.A.……..................................….5 zile.
Zilele libere plătite pentru naşterea copilului se acordă tatălui salariat la “CFR MARFĂ” S.A.
Aceste zile se vor nota în pontaj cu codul ZLP (zile libere plătite).
(2) Zilele libere plătite prevăzute la alineatul (1) se acordă la cererea salariatului, de conducerea unităţii sau a subunităţii, dar nu mai târziu de 60 de zile de la producerea evenimentului.

Art.53.(1) Pentru rezolvarea unor probleme deosebite care nu pot fi amânate, dacă interesele serviciului permit, salariaţii pot beneficia de un concediu fără plată de până la 5 zile calendaristice pe an, ce se aprobă de conducerea unităţii sau subunităţii.
(2) Dacă interesele serviciului permit, concediul fără plată se poate acorda, până la 60 de zile calendaristice, cu aprobarea directorilor sucursalelor pentru salariaţii acestora, respectiv, de către directorul general al “CFR Marfă” S.A. pentru salariaţii din centralul societăţii.
(3) In cazuri excepţionale, cu aprobarea directorului general al “CFR Marfă” S.A., se pot acorda mai mult de 60 de zile concediu fără plată, dar nu mai mult de un an.

Art.54.(1) Salariaţii studenţi au dreptul la concedii de studii fără plată de până la 60 de zile calendaristice într-un an pentru sesiuni de examene, proiecte şi lucrări practice. Această perioadă va fi considerată vechime în muncă, proporţional cu numărul de ore pe care îl prestau anterior cererii pentru concediul fără plată.
Cu aprobarea conducătorului care are competenţa de angajare, salariaţilor studenţi li se poate stabili un program zilnic de lucru între 4 şi 8 ore de muncă.
(2) Salariaţii au dreptul într-un an la 30 de zile calendaristice fără plată pentru susţinerea sesiunilor de examene în învăţământul liceal şi de maiştri şi 30 de zile calendaristice concediu plătit pentru susţinerea, o singură dată, a examenului de diplomă de maiştri, dacă au fost trimişi la şcoală de “CFR MARFĂ” S.A..

Art.55.(1) CFR MARFĂ” S.A. va aplica în mod obligatoriu prevederile legale în legătură cu munca femeilor.
(2) Conducerea “CFR MARFĂ” S.A. va adopta măsuri pentru evitarea practicării funcţiilor sau meseriilor în condiţii nocive ori periculoase de către femeile gravide prin schimbarea, la cerere, a locului de muncă într-un post corespunzător pregătirii, cu menţinerea aceluiaşi salariu.
Femeile gravide vor beneficia zilnic de o pauză cu durata maximă de 30 de minute, ce poate fi divizată în două părţi a câte 15 minute, fără diminuarea salariului.

Art.56. Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot fi folosiţi la munci în condiţii vătămătoare (nocive), grele de muncă feroviară sau periculoase, precum şi în timpul nopţii. Durata timpul de muncă pentru aceştia este de 6 ore/zi şi 30 de ore/săptămână.

Art.57.(1) Regulamentul intern se întocmeşte de administraţie împreună cu delegaţii aleşi ai sindicatelor şi va fi aprobat de către Consiliul de administraţie al CFR Marfă. Pentru subunităţi, regulamentul intern se va adapta la specificul acestora de către conducerea subunităţii respective, cu acordul sindicatelor din subunitate.
(2) Regulamentul intern cuprinde, în principal:
Obligaţiile specifice societăţii şi subunităţilor componente cu privire la organizarea muncii;
Regulile privind protecţia, igiena, securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul unităţii şi subunităţii;
Regulile privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
Obligaţiile specifice ale salariaţilor în legătură cu disciplina muncii;
Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile pentru abaterile de la regulamentul intern;
Reguli referitoare la procedura disciplinară;
Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
Organizarea timpului de lucru; Salariaţii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Conducerea unităţii şi subunităţii va analiza cererea şi, în funcţie de posibilităţi, o va aproba.
Modul de organizare a serviciului pe subunitate;
Modul în care se ţine evidenţa prezenţei personalului (pontaj, condică de prezenţă, sau altele asemenea), precum şi evidenţa orelor efectuate peste program;
Modul în care se ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor de boală, a învoirilor, a concediilor fără plată şi a concediilor de studii;
Regulile privind accesul în unitate sau subunitate, circulaţia personalului şi a persoanelor străine în cadrul acesteia, determinarea locului de muncă unde accesul sau circulaţia sunt permise numai în condiţii anume stabilite, asigurarea exercitării controlului asupra respectării acestor reguli;
Interzicerea faptelor sau manifestărilor care pot avea ca efecte accidente umane, defectări sau avarii ale instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, etc.
(3) Regulamentul intern intra in vigoare in termen de 10 zile de la aprobare si poate fi modificat potrivit procedurii prevazute pentru intocmirea lui.
(4) După aprobarea regulamentului intern, conducerea societăţii sau a subunităţii va lua măsuri pentru a-l aduce la cunoştinţa tuturor salariaţilor sub semnătură şi îl va afişa la loc vizibil.

Art.58. Personalul din activitatea de exploatare care lucrează în formaţii de lucru incomplete faţă de normativele şi instrucţiile în vigoare, şi care, datorită acestui fapt va crea probleme în exploatare (întârzieri de trenuri, depăşiri de procese tehnologice), nu poate fi considerat vinovat.

Art.59.Lista locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale se regăseşte în anexa nr. 14.


CAPITOLUL VI
PROTECŢIA SALARIATULUI


Art.60. “CFR Marfă” S.A. acţionează în vederea protecţiei salariatului în procesul muncii prin organizarea ergonomică a muncii, asigurarea condiţiilor de mediu în limitele prevăzute în normele generale de protecţie a muncii, prin traducerea în fapt a măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi a măsurilor recomandate de specialiştii în igiena şi medicina muncii.

Art.61.(1) Protecţia socială şi a stării de sănătate este asigurată prin sistemul de salarizare, indemnizaţii şi sisteme de învăţământ şi medico-sanitare specifice căii ferate.
(2) Salariaţii definitivaţi se bucură de stabilitate în muncă.
Elaborarea programelor de restructurare şi reorganizare a “CFR Marfă” S.A., precum şi aplicarea acestora, se vor face cu acordul reprezentanţilor sindicatelor.
(3) Angajatorul are obligatia sa notifice in scris salariaţilor sau reprezentantilor acestora intentia de concediere colectiva, cu cel putin 30 zile calendaristice anterior emiterii deciziilor de concediere.
Notificarea intentiei de concediere colectiva se face sub forma unui proiect de concediere colectiva, care trebuie sa cuprinda:
numarul total si categoriile de salariati angajati;
motivele care determina concedierea;
numarul si categoriile de salariati care vor fi afectaţi de concediere;
criteriile avute in vedere potrivit legii si/sau contractelor colective de munca pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor;
masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiilor ce urmeaza a fi acordate salariatilor supusi concedierii, conform dispozitiilor legale si contractului colectiv de munca aplicabil;
data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile;
h) termenul inauntrul caruia sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot face propuneri pentru evitarea sau diminuarea numarului salariatilor concediati
(4) În perioada prevăzută la alin. 3, patronatul este obligat să întreprindă simultan următoarele acţiuni, cu consultarea sindicatului:
a) să identifice şi să valorifice posibilităţile de recalificare în vederea redistribuirii în cadrul unităţii;
b) să identifice posibilităţile de diminuare a duratei programului de lucru cu reducerea corespunzătoare a salariului, în vederea evitării reducerii de personal sau a scăderii numărului celor cărora ar urma să li se desfacă contractul de muncă.
(5) Angajatorul va stabili criterii de apreciere a competenţei profesionale şi a disciplinei, pentru ierarhizarea în funcţie de acestea a salariaţilor din formaţiile de lucru care îşi vor reduce activitatea.
(6) La aplicarea efectivă a reducerii de personal după anularea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, măsurile vor afecta în condiţii de competenţă egale, în ordine:
a) salariaţii care sunt asociaţi la alte societăţi comerciale cu capital privat sau mixt;
b) salariaţii care au un alt loc de muncă sau care cumulează pensia cu salariul;
c) salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare.
(7) La desfacerea contractului de muncă datorită reducerii de posturi, simultan vor fi avute în vedere următoarele criterii:
a) dacă măsura ar afecta doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se va desface contractul de muncă al unuia din soţi;
b) măsura să afecteze numai salariaţii care nu au copii sau alte persoane în întreţinere;
c) măsura să afecteze numai în ultimă instanţă salariaţii care sunt singurii susţinători ai familiei, precum şi salariaţii care au mai puţin de 3 ani până la pensionare la cererea lor.
(8) În cazul în care măsura desfacerii contractului de muncă ar afecta un salariat care a beneficiat de formare profesională, inclusiv şcoala profesională, şi a încheiat cu unitatea un contract sau act adiţional la contractul de muncă, prin care s-a obligat să presteze o activitate într-o anumită perioadă de timp, unitatea nu-i va putea pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea termenului.
(9) Unitatea care îşi extinde sau îşi reia activitatea are obligaţia să înştiinţeze în scris despre aceasta organizaţiile sindicale şi să facă publică măsura.
(10) Unitatea este obligată să reangajeze salariaţii cărora li s-a desfăcut contractul de muncă pentru motivele prevăzute la alin (6), (7), (8) care au pregătirea necesară pentru ocuparea posturilor vacante şi care s-au prezentat în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.
(11) Salariaţii SNTFM care lucrează la siguranţa circulaţiei şi care, din motive neimputabile lor, nu mai sunt apţi medical, psihologic sau ca urmare a producerii unui eveniment de cale ferată, pentru serviciul de siguranţa circulaţiei vor fi trecuţi într-o funcţie corespunzătoare nivelului de salarizare avut.
In cazul în care nu este posibil, administraţia, de comun acord cu sindicatul, va găsi o soluţie de încadrare pe o funcţie acceptată de ambele părţi.
(12) In cazul pensionării pentru invaliditate de gradul III şi dacă salariatul nu mai poate fi menţinut în funcţia avută, “CFR Marfă” S.A. îi va asigura loc de muncă în condiţiile legii şi prezentului contract colectiv de muncă.
(13) Femeile au dreptul la concediu pentru sarcină, lehuzie şi creşterea copilului în vârstă de până la doi ani sau în cazul copilului cu handicap până la vârsta de trei ani, la reducerea programului zilnic de lucru, în conformitate cu prevederile legale.
In afara concediului legal plătit pentru sarcină, lehuzie şi creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, salariata mamă poate beneficia de încă un an concediu fără plată, până la împlinirea vârstei de trei ani a copilului, care se aprobă de conducătorul unităţii sau subunităţii cu competenţă de angajare.
Salariatele gravide începând cu luna a cincea de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la munca de noapte.
Conform legii, salariatul tată poate beneficia opţional de un concediu plătit pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei doi ani şi de încă un an concediu fără plată, până la împlinirea vârstei de trei ani a copilului, care se aprobă de conducătorul unităţii sau subunităţii cu competenţă de angajare.
Pe perioada în care salariata se află în concediile prevăzute la acest punct, nu i se va putea desface contractul de muncă, iar pe postul ei vor putea fi angajate persoane numai cu contract de muncă pe durata determinată.
Unitatea este obligatã ca în conformitate cu prevederile legale privind protecţia maternitãţii sã adopte mãsurile necesare pentru protecţia sãnãtãţii şi/sau a securitãţii salariatelor gravide şi/sau mame, la locurile lor de muncã.
(14) Asistenţa medico-sanitară se asigură gratuit tuturor salariaţilor “CFR Marfă” S.A., pensionarilor şi membrilor de familie, precum şi elevilor şi ucenicilor cuprinşi în formele proprii de învăţământ.
Asistaţii beneficiază de următoarele servicii gratuite, conform legii:
- asistenţă medicală;
- medicamente şi întreţinere pe timpul internării;
- concediu medical plătit conform legislaţiei în vigoare.
(15) SNTFM va organiza, potrivit legii, la angajare şi, ulterior o dată pe an, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii, în posturile pe care ar urma să le ocupe sau pe care le ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Examinarea medicală se asigură gratuit.
(16) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examenelor medicale în condiţiile organizării potrivit prevederilor alin.(15). Refuzul salariatului de a se supune examinărilor medicale constituie abatere disciplinară
(17) SNTFM se obligă să asigure egalitatea de şanse şi tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, potrivit legii.

Art.62.(1)Asigurările sociale se realizează prin:
- indemnizaţie pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obişnuite, boli profesionale, de accidente de muncă sau de accidente survenite în timpul deplasării la şi de la locul de muncă şi pe traseul normal al deplasării;
- ajutor de deces;
- pensii pentru limită de vârstă, pensii anticipate, anticipate parţial, pensii de invaliditate, pensii de urmaş, conform legislaţiei în vigoare;
- suportarea de către “CFR Marfă” S.A. a contravalorii integrale a biletelor acordate salariaţilor trimişi în staţiuni pentru tratarea unor boli profesionale, inclusiv transportul auto în comun; administraţia “CFR Marfă” S.A va elabora şi stabili, împreună cu organele de specialitate, bolile profesionale specifice tuturor locurilor de muncă din “CFR Marfă” S.A.
- suportarea de către “CFR Marfă” S.A. a contravalorii protezelor şi a mijloacelor de locomoţie pentru salariaţii care au suferit accidente, precum şi pentru cei pensionaţi ca urmare a unor accidente, cu aprobarea Consiliului de administraţie la care participă şi delegaţii aleşi ai sindicatelor;
- Consiliul de administraţie şi delegaţii aleşi ai sindicatelor invitaţi la şedinţele acestuia vor analiza şi stabili posibilitatea de a asigura fondurile necesare tratamentului în străinătate pentru cazurile de boală deosebite ce nu se pot trata în ţară sau pentru procurarea din străinătate a unor medicamente foarte costisitoare;
- locuinţe de intervenţie.
Locuinţele de intervenţie, devenite libere, vor fi distribuite de o comisie mixtă patronat-sindicate.
(2) Unitatea va încheia contracte de asigurare în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, în condiţiile legii, pentru toţi salariaţii societăţii.
In situaţia în care, pentru eficientizarea unor obiective cu caracter social, cultural, sportiv, exploatate de sectorul de patrimoniu, este necesară asocierea cu terţe persoane juridice, administraţia va avea în vedere şi organizaţiile sindicale din calea ferată, semnatare ale prezentului CCM, care vor avea prioritate de asociere.
Bazele materiale cu destinaţie socială, culturală şi sportivă sau dezafectate din punct de vedere al activităţii, care vor fi folosite pentru acţiuni din aceste domenii de activitate sau alte activităţi de producţie organizate în interesul salariaţilor, se pot închiria organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului CCM, la nivel de impozite şi taxe legale plus amortismente stabilite de reprezentanţii administraţiei.
(3) SNTFM va suporta o dată pe an în cuantum de 50% (nu mai mult de 800 lei) din contribuţia unui bilet de tratament sau odihnă în ţară sau străinătate, familist sau individual procurat printr‑o agenţie de turism, unitate hotelieră, unitate agroturistică sau o altă persoană juridică care are ca obiect de activitate turismul. Salariatul răspunde de autenticitatea documentelor prezentate în vederea decontării a 50% din valoarea biletului de tratament sau odihnă.

Art.63. Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă provocată de accident de muncă, de accident survenit în timpul deplasării la şi de la locul de muncă în perioada şi pe traseul normal al deplasării, de boală profesională, de tuberculoză sau de celelalte boli infecto-contagioase din grupa A este de 100 la sută din salariul de bază şi sporurile prevăzute de lege, indiferent de natura contractului individual de muncă şi vechimea în muncă.

Art.64. In afara ajutoarelor la care au dreptul potrivit legii, salariaţii vor mai beneficia din fondurile angajatorului, de următoarele:
- cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi de Crăciun se va acorda salariaţilor un ajutor material stabilit cel puţin la nivelul clasei 1 de salarizare; de ajutorul respectiv nu vor beneficia salariaţii care, in cursul anului respectiv, au absentat nemotivat de la serviciu sau au fost sancţionaţi pentru consum de băuturi alcoolice, precum şi salariaţii SNTFM care la data acordării ajutoarelor cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi de Crăciun se află în concediu fără plată cu o durată de un an.
Aceste prevederi se aplică cu 01 ianuarie 2010.
- pentru Ziua Feroviarului se va acorda o premiere a cărei cuantum va fi stabilit de Consiliul de administraţie, cu consultarea delegaţilor aleşi ai sindicatelor cel puţin la nivelul clasei 1 de salarizare.
Aceste prevederi se aplică cu 01 ianuarie 2010.
- dacă salariatul a decedat la serviciu în altă localitate decât cea de domiciliu, unitatea va asigura transportul acestuia;
- nu se percep comisioane de la salariaţi pentru operaţiunile de reţinere a ratelor şi virarea acestora în contul C.A.R. – urilor şi societăţilor comerciale de la care aceştia cumpără mărfuri cu plata în rate; de asemenea, “CFR Marfă” SA nu percepe comisioane de la salariaţi pentru virarea, la solicitarea acestora, a drepturilor băneşti în conturi personale;
- în cazul decesului salariatului, un ajutor, acordat familiei sau celui care face dovada că a suportat cheltuielile de înmormântare, de şase salarii de bază lunare corespunzătoare clasei 20 de salarizare;
- In cazul decesului soţului, soţiei sau copilului, un ajutor de trei salarii de bază lunare corespunzătoare clasei 20 de salarizare;
- în caz de deces al salariatului, al soţului, al soţiei sau al copilului acestuia, “CFR Marfă” SA se va îngriji de confecţionarea sicriului şi a crucii; în cazul în care nu există posibilitatea confecţionării acestora, se va acorda o sumă echivalentă cu un salariu de bază lunar corespunzător clasei 20 de salarizare;
- pentru naşterea fiecărui copil sau înfierea unui copil minor, un ajutor acordat mamei sau tatălui, salariaţi la “CFR Marfă” SA, de trei salarii de bază lunare corespunzătoare clasei 20 de salarizare. In cazul în care ambii părinţi sunt salariaţi la CFR Marfă ajutorul va fi acordat mamei;
- în caz de deces al mamei, drepturile ce i s-ar fi cuvenit acesteia pentru creşterea copilului până la doi ani se vor acorda tatălui salariat la “CFR Marfă” SA, dacă are copilul în îngrijire;
- la căsătorie se acordă salariatului un ajutor echivalent cu trei salarii de bază lunare corespunzătoare clasei 20 de salarizare
- cantinele CFR Marfă vor practica un adaos comercial de maxim 30% pentru salariaţii săi.

Art.65.(1) Salariaţii cu o vechime de cel puţin 10 ani în unităţile sau subunităţile de cale ferată ori în unităţile sau subunităţile preluate de SNCFR în baza Hotărârii Guvernului nr.235/1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.570/1991, cărora li se desface contractul individual de muncă în urma faptului că sunt pensionaţi din cadrul societăţii la cerere, pentru limită de vârstă sau incapacitate de muncă, vor primi o indemnizaţie egală cu un salariu de bază lunar corespunzător clasei 20 de salarizare. Salariaţii care au o vechime de cel puţin 25 de ani în condiţiile menţionate, primesc o indemnizaţie egală cu ultimul salariu de bază lunar de încadrare, dar nu mai puţin de salariul de bază corespunzător clasei 20 de salarizare.
(2) Personalul care se pensionează, cel disponibilizat, precum şi cel căruia i se diminuează salariul de bază ca urmare a redistribuirii, îşi păstrează până la sfârşitul anului dreptul de utilizare a autorizaţiei de călătorie la clasa avută. Similar se procedează şi în cazul membrilor de familie ai acestora, posesori de permise.


Art.66. La încadrarea într-o subunitate din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate, la prima angajare după absolvirea studiilor, personalul “CFR Marfă” S.A. beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază lunar de încadrare al acestuia. Această indemnizaţie se plăteşte numai în cazul mutării efective în localitatea în care lucrează.

Art.67. La procurarea combustibilului destinat încălzirii locuinţelor pe timp de iarnă, salariaţii “CFR Marfă” S.A,. pe baza declaraţii scrise pe propria răspundere, beneficiază de o reducere a tarifului de transport, a taxelor de manevră şi a tarifului orar de utilizare (T.O.U.) pe calea ferată cu 75 la sută, o singură dată pe an calendaristic, pentru maxim 10000 kg. Locul pe care îl indică salariatul pentru a-i fi transportat combustibilul destinat încălzirii locuinţelor pe timp de iarnă, nu este obligatoriu să fie domiciliul stabil al salariatului, înscris în actul de identitate.
Salariaţii “CFR Marfă” SA pot transporta în vagoane de bagaje ca expediţie de mesagerie, având ca destinaţie staţia c.f. care deserveşte localitatea de domiciliu sau reşedinţă, 1000 kg produse agro-alimentare, fără ţigări şi alcool, o singură dată pe an calendaristic, cu suportarea de către administraţie a 75 la sută din cheltuielile de transport.
În cazul în care un salariat nu respectă cele declarate acesta poate fi sancţionat disciplinar.

Art.68. Administraţia va asigura uniforme de serviciu. Funcţiile care au obligaţia să poarte uniformă de serviciu şi cotele de participare la costurile acesteia sunt prevăzute în Anexa nr.11.
Salariaţii încadraţi definitiv la “CFR Marfă” S.A., ale căror funcţii nu sunt prevăzute în Anexa nr.11, vor beneficia, la cerere, de uniformă de serviciu, cu plata în 5 rate lunare, cu suportarea de către administraţie a 50 la sută din costul acesteia.
Uniforma de serviciu pentru funcţiile care nu sunt prevăzute în Anexa nr.11 se compune din: costum de vara, costum de iarna, scurta ¾ sau suba, bluza, cravata şi căciulă.
Durata de uzură normată pentru aceste componente de uniformă de serviciu se majorează cu 50 la sută faţă de durata de uzură normată prevăzută pentru aceleaşi componente ale uniformei de serviciu ale funcţiilor prevăzute în Anexa nr.11.
Asigurarea uniformelor de serviciu se va face cu prioritate pentru funcţiile din Anexa nr.11.
În cazul promovării, disponibilizării, pensionării sau decesului salariatului, nu se va mai recupera contravaloarea ratelor neachitate pentru uniforme.

Art.69. (1) La nivelul SNTFM se constituie un fond de maxim de 2,0 la sută aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariaţilor cu contract individual de muncă, în vederea efectuării unor cheltuieli sociale, pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau subunităţi aflate în administrarea SNTFM potrivit legii, şi anume: grădiniţe, creşe, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, precum şi şcolile pe care le au sub patronaj.
(2) In cadrul aceleiaşi limite prevăzute la alineatul (1) SNTFM poate aloca sume pentru: acoperirea costului transportului la şi de la locul de muncă al salariaţilor; suportarea parţială a costului aferent serviciilor de tratament sau de odihnă pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile şi proteze, pentru salariaţi sau membrii de familie ai acestora (soţ, soţie, copii minori).
Utilizarea fondului de 2% constituit la nivelul CFR Marfă SA, va fi stabilit printr‑un protocol convenit de administraţie şi federaţiile sindicale reprezentative semnatare ale actualului CCM şi va fi prezentat spre aprobare în prima şedinţă a Consiliului de Administraţie.

Art.70. (1) Pentru a asigura participarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se vor înfiinţa şi organiza comitete de securitate şi sănătate în muncă.
Cheltuielile realizării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă vor fi suportate de CFR Marfă SA din bugetul de venituri şi cheltuieli, conform unui program aprobat, stabilit împreună cu reprezentanţii sindicatelor reprezentative semnatare ale prezentului CCM.
(2) Aceste comitete se constituie la următoarele nivele organizatorice:
- “CFR Marfă” S.A.;
- sectoare de activitate cu riscuri mari de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
- sucursale de marfă;
- alte subunităţi (centre comerciale, staţii cf, depouri, revizii de vagoane, şi altele asemenea) nominalizate de conducerile sucursalelor.
(3) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă la nivel “CFR Marfă” S.A., în termen de 30 de zile de la înregistrarea prezentului contract colectiv de muncă, va elabora regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al acestora. Timpul alocat activităţii acestor comitete de securitate şi sănătate în muncă se stabileşte prin regulament, în funcţie de numărul de salariaţi, şi va fi conform prevederilor legale.
Reprezentanţii salariaţilor desemnaţi în comitetele de securitate şi sănătate în muncă, vor fi consultaţi, la nivelurile organizatorice unde se aprovizioanează cu echipamente de lucru şi protecţie, asupra îndeplinirii calităţilor de securitate specifice ale acestora (atât la contractarea cât şi la recepţionarea acestuia)
(4) Activitatea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă se va desfăşura în baza unui regulament.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, la toate nivelurile de organizare, va cuprinde obligatoriu următoarele:
- componenţa numerică şi nominală a comitetului în raport de numărul salariaţilor pentru care s-a înfiinţat, conform prevederilor legale, care va fi adusă la cunoştinţa salariaţilor;
- modul de lucru, periodicitatea întâlnirilor şi aplicarea hotărârilor luate la nivelurile corespunzătoare;
- atribuţiile Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, vor fi cel puţin următoarele:
a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

Art.71.(1) Conditiile de munca pentru salariatii societăţii trebuie sa fie corespunzatoare, la toate locurile de munca sau in spatiile in care isi desfasoara activitatea, trebuie sa asigure indeplinirea tuturor sarcinilor si atributiilor ce rezulta din fisa postului pentru toti salariatii, in conditiile respectarii de catre acestia a tuturor normelor si obligatiilor prevazute in instructiile de serviciu specifice, precum si asigurarea integritatii imbracamintei, integritatii corporale si psihice a salariatului, recapatarii infatisarii si tinutei civilizate dupa terminarea lucrului.
La stabilirea măsurilor privind condiţiile de muncă, obligaţiile administraţiei sunt considerate îndeplinite dacă aceasta a realizat din fondurile destinate acestui scop, conform programului aprobat, la locul de muncă, următoarele:
- condiţiile de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii sau trepidaţii, temperatură, aerisire, umiditate etc.) în limitele admise;
- amenajarea anexelor sociale (vestiare, băi, grupuri sanitare);
- eliminarea sau reducerea poluării rezultate din procesul propriu de producţie;
- igienizarea zilnică a spaţiilor;
- acordarea echipamentului de protecţie şi de lucru şi asigurarea acestuia, conform Anexei nr.15;
- asigurarea condiţiilor de muncă în vederea bunei desfăşurări a activităţii şi în spaţiile închiriate de la alte societăţi.
In cazul personalului pensionat la cerere, disponibilizat sau care a decedat, nu se va recupera contravaloarea echipamentului de protecţie.
In ce priveşte echipamentul de lucru, în cazurile anterior menţionate se va suporta numai contravaloarea ratelor neachitate.
Fondurile de protecţie a muncii sunt destinate realizării tehnicii securităţii muncii, ventilaţiei de protecţie, măsurilor igienico-sanitare şi procurării materialelor aferente, echipamentului de protecţie, echipamentului de lucru, alimentaţiei speciale pentru creşterea rezistenţei organismului, cercetării şi proiectării în domeniul protecţiei muncii, propagandei şi instructajului de protecţie a muncii.
(2) Sunt atribuţii de competenţa exclusivă a administraţiei următoarele: organizarea activităţii prin stabilirea unei structuri organizatorice raţionale, repartizarea salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor, fundamentarea din punct de vedere tehnic a normelor de muncă, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi.
Normele de muncă, elaborate cu avizul sindicatelor şi aprobate de conducătorul unităţii, se fac cunoscute salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare.
Elaborarea normelor de muncă este un proces continuu, în concordanţă cu schimbările care au loc în organizarea şi nivelul dotării tehnice a muncii.
Reexaminarea normelor de muncă este impusă de situaţiile în care acestea nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate. Aceasta poate fi cerută atât de administraţie, cât şi de sindicate.
Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază negociat.
Normativele de personal rezultate din aplicarea normelor de muncă, a instrucţiilor de serviciu şi a reglementărilor privind siguranţa circulaţiei vor fi conforme condiţiilor specifice fiecărei subunităţi.

Art.72.(1) Materialele igienico-sanitare se acordă, obligatoriu şi gratuit, conform Anexei nr.16, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă al căror specific impune o igienă personală deosebită.
(2) Alimentaţia de protecţie se acordă, obligatoriu şi gratuit, conform Anexei nr.17, persoanelor care lucrează în locuri de muncă cu condiţii grele şi vătămătoare.

Art.73. Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor, în perioadele în care se vor înregistra temperaturi ridicate ce depăşesc +37 grade Celsius, administraţia va asigura câte 2-4 litri/persoană apă minerală pe zi sau tură de serviciu, după caz.
In situaţia în care administraţia nu poate asigura condiţiile de mai sus, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor vor lua măsuri de reducere a zilei de lucru.
Măsurile prevăzute se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv.
În unităţile şi subunităţile unde sursa de apă nu există sau nu este potabilă, administraţia CFR Marfă SA va asigura 2 litri apă potabilă minerală sau plată pentru fiecare persoană pe tură de serviciu. Stabilirea nepotabilităţii apei va fi efectuată prin buletine de analiză de către instituţiile abilitate.
În perioada 01 mai – 31 octombrie personalului de tren şi personalului de locomotivă şi automotor li se vor acorda 2 litri apă minerală pe tura de serviciu.

Art.74. Începând cu data de 01.11.2007, salariaţii “CFR Marfă” S.A. beneficiază de câte un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
Personalul care lucrează în regim de tură sau turnus conform graficului de serviciu, în zilele de sâmbătă şi de duminică beneficiază de tichete de masă.
Personalul trimis la cursuri de calificare, recalificare şi perfecţionare de către societate în interesul acesteia va primi tichete de masă în conformitate cu prevederile în vigoare.

Art.75. Unităţile de exploatare vor fi dotate cu mijloace de transport auto care să asigure exclusiv transportul personalului M, C, T, V la şi de la locurile de muncă pe timpul cât nu circulă mijloacele de transport în comun, precum şi pentru transportul la schimb pe secţie acolo unde deplasarea în regie cu trenul este foarte greoaie sau nu există.


Capitolul VII
DELEGAREA SI DETAŞAREA


Art.76.(1) Delegarea sau detaşarea salariaţilor se face în condiţiile prevăzute de reglementările legale, cu drepturile ce decurg din prezentul contract colectiv de muncă.
(2) Delegarea constituie executarea temporară de către salariat, din dispoziţia conducerii unităţii sau a subunităţii, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor sale de serviciu, în afara locului său de muncă.
(3) Delegarea este o măsură care poate fi luată pe o perioada de până la 60 de zile, prelungirea ei fiind posibilă, în mod excepţional, cu cel mult aceeaşi durată, cu acordul salariatului, pentru asigurarea bunei funcţionări a unităţii sau a subunităţii care a dispus-o.
(4) Sunt consideraţi în delegaţie salariaţii trimişi în interesul serviciului la cursuri de calificare, recalificare şi perfecţionare în alte localităţi decât cea de domiciliu.

Art.77. Pentru delegări sau deplasări în străinătate, indemnizaţia se va acorda conform legislaţiei în vigoare.

Art.78. (1) Detaşarea constituie schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia conducătorului unităţii sau subunităţii, la un alt angajator, în scopul desfăşurării unor activităţi necesare acestuia din urmă.
(2) Detaşarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 1 an.In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.
Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul său numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice.
(3) Salariaţii detaşaţi răspund disciplinar faţă de unitatea sau subunitatea unde lucrează efectiv.
Sancţiunile disciplinare se aplică de unitatea sau subunitatea unde lucrează persoana detaşată, cu acordul unităţii sau al subunităţii de care aparţine, cu excepţia desfacerii disciplinare a contractului de muncă, măsură care se aplică numai de către conducerea unităţii sau subunităţii care a dispus detaşarea.

Art.79. La expirarea termenului de detaşare, angajatul revine pe acelaşi post sau funcţie avute anterior detaşării, cu toate drepturile ce i se cuvin.

Art.80. In situatii deosebite, determinate de necesitatea bunei functionari a unitatii sau subunitatii, conducerea acesteia poate dispune, cu acordul salariatului care poate consulta sindicatul, trecerea temporara in alta munca a salariatului, pe o perioada de cel mult un an.

Art.81. Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca decit cea prevazuta in contractul individual de munca, cel in cauza isi pastreaza functia si salariul de baza avute anterior.
Pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.
Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea.
In cazul in care exista divergenta intre cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu isi indeplineste obligatiile, salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la unitatea feroviare care l-a detasat si de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite.
Sporurile se vor plăti corespunzător noului loc de muncă.

Art.82. Pe durata delegării sau a detaşării, în afara drepturilor salariale, salariaţii beneficiază de următoarele:
- decontarea indemnizaţiei de delegare, dacă durata delegării depăşeşte 12 ore, în cuantumul prevăzut pentru unităţile bugetare, majorat cu un coeficient de 2,5;
Cuantumul zilnic determinat în condiţiile delegării pentru o perioadă sub 30 de zile se utilizează şi pentru situaţiile în care perioada menţionată este depăşită.
- decontarea cheltuielilor de transport dus-întors între domiciliu şi sediul unităţii sau al subunităţii la care efectuează delegarea sau detaşarea;
- în situaţii deosebite în care salariaţii trimişi în delegaţie nu au posibilitatea deplasării cu trenul sau maşina de serviciu, aceştia pot efectua deplasarea în interesul serviciului cu autoturismul proprietate personală. In această situaţie, deplasarea se face cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii, iar posesorul auto va primi contravaloarea cantităţii de 7,5 litri combustibil auto la fiecare sută de kilometri parcurşi.
- decontarea cheltuielilor de cazare în limita tarifelor practicate în unităţile hoteliere de maxim 3 stele pentru un pat în cameră cu baie şi televizor, dacă nu se poate asigura cazarea în aceleaşi condiţii în subunităţile “CFR MARFĂ” S.A.;
- în situaţii deosebite, în care salariaţii trimişi în delegaţie au fost cazaţi în camere de confort superior (4-5 stele), ca urmare a imposibilităţii cazării în spaţii de confort mai redus, li se pot deconta cheltuielile de cazare în limita tarifelor pentru un pat în cameră cu baie şi televizor, practicate de unităţile hoteliere de 3 stele, dacă pe nota de plată se menţionează acest tarif. In cazul în care pe nota de plată a cazării nu se face menţiunea tarifelor practicate de o unitate hotelieră de 3 stele din aceeaşi localitate, se va deconta numai 50 la sută din tariful perceput.
In cazul în care cazarea personalului aflat în delegare nu poate fi asigurată în hoteluri sau în alte spaţii de cazare autorizate care pot emite chitanţe oficiale privind tarifele percepute, decontarea cheltuielilor de cazare se face în limita sumei prevăzute în situaţii similare pentru unităţile bugetare, majorată cu un coeficient de 1,5.
Drepturile de delegare şi detaşare se vor actualiza în funcţie de evoluţia preţurilor, tarifelor şi prevederilor legale.
Decontarea cheltuielilor de deplasare se face pe baza ordinului de delegare vizat de unitatea sau subunitatea la care s-a efectuat deplasarea.
Salariaţii “CFR MARFĂ” S.A. care călătoresc în interes de serviciu au dreptul la călătoria cu vagon clasa I sau vagon de dormit pentru distanţe mai mari de 300 km.
Salariaţii SNTFM CFR Marfa SA, încadraţi pe funcţii pentru care, prin fişele posturilor, sunt stabilite sarcini care necesită deplasări frecvente cu mijloce de transport în comun, inclusiv metrou au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în cadrul localităţii în care îşi desfăşoara activitatea.
Decontarea cheltuielilor de transport efectuate la paragraful anterior se efectuează lunar pe baza unei note justificatice aprobate de conducătorul societăţii sau de altă persoană desemnată de către acesta în care trebuie să se specifice mijloacele de transport utilizate şi cheltuielile efectuate, însoţită de actele doveditoare.

Art.83.(1) Conducerea unităţii sau a subunităţii poate dispune, în interesul serviciului, cu consultarea obligatorie a liderului de sindicat, schimbarea locului de muncă al salariatului în altă localitate.
In acest caz, administraţia are obligaţia să asigure locuinţă de serviciu sau condiţii de navetă.
(2) In cazul în care măsura prevăzută la alineatul precedent implică schimbarea domiciliului sau a reşedinţei, este necesar acordul salariatului, iar acesta beneficiază de o indemnizaţie egală cu un salariu de bază din luna precedentă, iar membrii de familie şi cei întreţinuţi beneficiază fiecare de 1/4 din salariul de bază al celui mutat. Cheltuielile de transport pentru efectele gospodăreşti se decontează pentru fiecare membru de familie.
Membri de familie, în înţelesul prezentului articol, sunt soţul (soţia) şi copiii aflaţi în întreţinere.


Capitolul VIII
FACILITĂŢI DE CĂLĂTORIE


Art.84. (1) Deplasarea pe calea ferată, cu mijloacele de transport ale SNTFC ”CFR Călători” SA de către personalul încadrat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la SNTFM “CFR Marfă” SA se efectuează cu autorizaţie de călătorie gratuită, eliberată la data angajării.
Pentru salariaţii cu contract de muncă pe durată determinată sau convenţii civile de prestări servicii se eliberează bilete de călătorie în interes de serviciu sau abonamente cu număr nelimitat de călătorie pe zone kilometrice. Condiţiile de eliberare se stabilesc prin convenţii încheiate de “CFR Călători” cu unităţile angajatoare.
(2) Pentru a veni în sprijinul salariaţilor încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, SNTFM va acorda fiecăruia câte un "Mersul trenurilor de călători”.

Art.85. Pensionarii proveniţi din unităţile sau subunităţile de cale ferată care, la data pensionării, au o vechime de cel puţin 10 ani în aceste unităţi sau subunităţi, beneficiază de 12 călătorii dus-întors pe calea ferată în interes personal.
Salariaţii din subunităţile “CFR Marfă” SA, transferaţi sau plecaţi la alte unităţi din afara Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, beneficiază, la pensie, de permise dacă au o vechime în unităţi sau subunităţi de cale ferată de minim 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile.
Ca vechime necesară pentru atribuirea de permise se consideră timpul efectiv lucrat în unităţile sau subunităţile de cale ferată şi evidenţiat ca atare în carnetul de muncă. Vechimea totală calculată, exprimată în ani, se rotunjeşte la întreg în favoarea salariatului.
Foştii salariaţi CFR cărora li s-a desfăcut contractul de muncă conform HCM nr.1062/1957 vor beneficia anual de 12 călătorii dus-întors, indiferent de vechimea la calea ferată avută în momentul desfacerii contractului de muncă. Membrii lor de familie vor beneficia de drepturile prevăzute la art. 91.

Art.86. Pensionarii şi membrii lor de familie care, la data intrării în vigoare a prezentului contract colectiv de muncă, beneficiază de călătorie gratuită pe calea ferată pe bază de permise îşi păstrează în continuare acest drept atâta timp cât sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora le-au fost acordate permisele.

Art.87. Salariaţii încadraţi la “CFR Marfă” SA cu contract de muncă pe durată nedeterminată care au fost pensionaţi pentru invaliditate de orice grad în urma unor accidente de muncă sau a unor accidente de cale ferată şi care, la data accidentării, beneficiau de călătorii gratuite în interes personal potrivit reglementărilor de mai sus, au dreptul la 12 călătorii dus-întors în interes personal pe bază de permise, indiferent de vechimea în muncă.

Art.88. Membrii de familie ai salariaţilor “CFR Marfă” SA beneficiază de 12 călătorii gratuite pe calea ferată, dus-întors, anual, iar cei ai pensionarilor, de 6 călătorii gratuite pe calea ferată, dus-întors, anual.
Membri de familie, în înţelesul prezentului capitol, sunt soţia, soţul şi copiii minori.

Art.89. Beneficiază de călătorii gratuite potrivit art. 91 următorii:
a) copiii salariaţilor “CFR Marfă” SA şi ai pensionarilor proveniţi din unităţi care fac parte din structura CFR Marfă SA sau au făcut parte din structura SNCFR, aflaţi în întreţinerea acestora, a tutorilor sau aflaţi în plasament familial şi care nu realizează venituri, în cazul în care continuă, după majorat, fără a depăşi vârsta de 25 ani, studiile universitare, tehnice, profesionale sau de altă natură organizate în cadrul formelor de învăţământ de stat sau particular, din ţară sau străinătate; pentru anul calendaristic în care aceştia împlinesc vârsta de 25 ani, primesc permise de călătorie gratuită pe calea ferată cu număr de file corespunzător întregului an calendaristic;
b) copiii minori, înfiaţi sau aflaţi sub tutelă, în plasament familial sau încredinţaţi în condiţiile legii unor persoane care beneficiază de călătorii gratuite, precum şi cei ai beneficiarilor de călătorii gratuite aflaţi în aceleaşi situaţii la alte persoane care nu beneficiază de acest drept;
c) copiii majori inapţi de muncă ai beneficiarilor de călătorii gratuite, inclusiv în cazul când sunt înfiaţi, sub tutelă, plasament familial sau încredinţaţi în condiţiile legii unor persoane care nu beneficiază de călătorii gratuite. De asemenea, şi copiii majori inapţi de muncă ai unor persoane care nu beneficiază de călătorii gratuite, aflaţi, în aceleaşi situaţii, la persoane care beneficiază de călătorie gratuită;
d) copiii minori ai soţiilor (soţilor) beneficiarilor de călătorii gratuite proveniţi dintr-o căsătorie anterioară şi încredinţaţi acestora printr-o hotărâre judecătorească;
e) copiii minori ai beneficiarilor de călătorie gratuită, divorţaţi, chiar atunci când au fost încredinţaţi, prin hotărâre judecătorească, părintelui care nu are dreptul la călătorie gratuită;
f) membrii de familie ai beneficiarilor de călătorii gratuite care au decedat, în cazul în care primesc pensie de urmaş.

Art.90. Legitimaţiile de călătorie pe calea ferată nu sunt transmisibile.

Art.91. Studenţii si elevii, până la vârsta de 25 de ani împliniţi, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de cinci ani, copii ai salariaţilor societăţii şi ai pensionarilor proveniţi de la CFR Marfă aflaţi în întreţinerea acestora, a tutorilor sau aflaţi în plasament familial şi care urmează cursuri si practică în alta localitate decât cea de domiciliu, au dreptul la permise de călătorie şcolară până la distanţa de 150 km şi permise de călătorie şcolare tip VSD pentru distanţe cuprinse între 151-300 km pentru trenurile personale si accelerate, precum si pentru trenurile rapide nominalizate cu viza corespunzătoare în baza protocoalelor încheiate cu SNTFC „CFR Calatori” - SA.

Art.92. Cursanţii la toate formele de învăţământ din reţeaua “CFR Marfă” SA beneficiază de legitimaţie de călătorie gratuită pe calea ferată astfel:
a) abonamente de călătorie gratuită la şi de la localitatea unde funcţionează şcoala, pe o distanţă maximă de 250 km, dacă nu se asigură cazarea în acea localitate;
b) bilete de călătorie gratuită o dată pe lună, dacă au asigurată cazarea; pe perioada vacanţei beneficiază de o singură călătorie dus-întors.

Art.93. Salariaţii “CFR Marfă” SA care călătoresc cu autorizaţie de călătorie gratuită sunt scutiţi de plata suplimentului de viteză şi a tichetului de rezervare a locului la toate trenurile de călători cu excepţia trenurilor INTERCITY. Pentru călătoria cu trenurile INTERCITY se va achita diferenţa de supliment dintre suplimentul de tren INTERCITY şi suplimentul de tren rapid. Pentru călătoria cu tren INTERCITY la clasa a II-a posesorilor de autorizaţii de călătorie gratuită valabile la clasa a I-a, se eliberează tichet gratuit, fiind obligatorie procurarea acestuia de la casa de bilete. Posesorii de autorizaţii de călătorie gratuită care călătoresc cu tren INTERCITY fără achitarea diferenţelor de supliment sau fără tichet gratuit sunt consideraţi ca fără supliment de tren şi trataţi conform prevederilor instrucţionale, achitând în tren contravaloarea suplimentului de tren INTERCITY la tarif de taxare în tren.
Salariaţilor “CFR Marfă” SA care călătoresc în interes de serviciu cu autorizaţie de călătorie gratuită şi Ordin de Deplasare cu menţiunea „Circulă cu IC”, li se va deconta plata diferenţelor pentru călătoria cu trenul INTERCITY.
Pensionarii şi membrii de familie ai salariaţilor şi pensionarilor care călătoresc cu permis de călătorie gratuită, sunt scutiţi de plata suplimentului de viteză şi a tichetului de rezervare a locurilor la toate trenurile de călători, cu excepţia trenurilor INTERCITY. Pentru călătoria cu trenurile INTERCITY se va achita suplimentul de tren INTERCITY.

Art.94. Salariaţii, pensionarii şi membrii lor de familie beneficiază de facilităţi de călătorie în trafic internaţional, conform convenţiilor încheiate de “CFR Marfă” SA cu SNTFC.

Art.95. Autorizaţiile de călătorie de clasa I se acordă începând cu clasa de salarizare 23 inclusiv.

Art.96(1) La numirea, mutarea sau ieşirea din serviciu în vederea pensionării, salariaţii au dreptul la transport gratuit pe calea ferată atât pentru ei şi membrii de familie cu care conlocuiesc, cât şi pentru efectele casnice, până la localitatea unde au fost numiţi sau mutaţi ori până la reşedinţa pe care şi-o aleg după ieşirea din serviciu.
Beneficiarul pensiei de urmaş al salariatului decedat are dreptul la permise de călătorie gratuite pe calea ferată, la clasa avută în timpul activităţii, de cel decedat.
Pentru cei pensionaţi, transportul gratuit pe calea ferată se acordă, dacă este cerut, în termen de un an de la ieşirea din serviciu.
(2) Vor beneficia de permise de călătorie gratuită pe calea ferată salariaţii şi membrii lor de familie, angajaţi ca personal de specialitate şi administrativ al organizaţiilor sindicale ce reprezintă salariaţii “CFR Marfă” SA.
Pentru salariaţii “CFR Marfă” SA şi copiii acestora, care sunt sportivi la cluburile şi asociaţiile sportive feroviare sau fac parte din formaţiile artistice feroviare, societatea poate aproba eliberarea biletelor de călătorie gratuită pe calea ferată în interesul serviciului pentru deplasări la competiţii şi festivaluri. Aprobarea se va da trimestrial.

Capitolul IX
DREPTUL SINDICAL
Art.97. (1) Părţile contractante recunosc libertatea salariaţilor de a se asocia în sindicate în vederea apărării şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor lor şi a drepturilor acestora, prevăzute în legislaţia în vigoare şi în prezentul contract colectiv de muncă.
(2) Participarea la grevă sau organizarea acesteia, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 168/1999, nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu ale salariaţilor şi nu poate avea consecinţe negative asupra greviştilor sau asupra organizatorilor. In acest caz, acestora nu li se mai aplică prevederile Decretului nr. 360/1976.
(3) Dispoziţiile alin (2) nu se aplică dacă greva este suspendată sau declarată ilegală.
(4) Pe durata grevei salariaţii îşi menţin toate drepturile ce decurg din raportul de muncă, cu excepţia drepturilor salariale.

Art.98. Administraţia va asigura pentru activităţi sindicale ale sindicatelor reprezentative semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă la nivel de societate, următoarele:
- în Bucureşti, spaţiu dotat cu mobilier de birou, telefon CFR, PTT şi mobil (FNF MC 8 telelefoane, FMLR 6 telefoane şi FSRV 4 telefoane), cu plata abonamentelor, fax, copiator, calculator cu acces la reţea şi autoturisme (fără şofer şi cu o cotă lunară de 300 litri benzină premium sau motorină pentru conducerea federaţiilor şi 200 litri benzină premium sau motorină pentru reprezentanţii regionali), astfel: 9 pentru Federaţia Naţională Feroviară MC din Transporturile Feroviare, 8 pentru Federaţia Mecanicilor de Locomotivă din Romania şi 6 pentru Federaţia Ramurii Vagoane;
- la nivel regional, spaţiu dotat cu mobilier de birou, telefon CFR, PTT, mobil, cu plata abonamentelor, fax, copiator, calculator;
- în subunităţi, o cameră dotată cu mobilier de birou, telefon CFR cu plata abonamentului şi acces la utilităţi.
Contravaloarea reparaţiilor, întreţinerii, consumabilelor şi altor costuri necesare bunei funcţionări a utilităţilor prevăzute a se pune la dispoziţie sindicatelor, de către administraţie, prin CCM, cad în sarcina administraţiei.

Art.99.(1) Părţile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi libertatea de opinie.
(2) In conformitate cu prevederile anexei 7 sau 8, administraţia va dispune măsuri pentru reţinerea pe statul de plată a cotizaţiei de sindicat şi virare în contul şi în condiţiile menţionate în anexele 7 sau 8.
(3) Din suma reţinută pe statul de plată drept cotizaţie de sindicat, cu acordul salariatului dat conform anexei nr. 7 şi 8, compartimentele financiare vor vira în contul federaţiilor sindicale feroviare profesionale, semnatare a CCM, o cotă stabilită în consiliul de conducere al acestora. Federaţiile sindicale vor face cunoscut în scris compartimentelor financiare cota parte ce urmează să se vireze federaţiilor sindicale respective, numărul contului de virament precum şi eventualele modificări ale acestora.

Art.100.(1) In scopul apărării intereselor sociale ale membrilor lor, sindicatele vor primi informaţiile necesare pentru negocierea contractului colectiv de muncă, precum şi cele privind constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, protecţiei muncii şi utilităţilor sociale, asigurărilor şi protecţiei sociale.
Administraţia recunoaşte dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor, prevăzute în contractul colectiv de muncă.
(2) Baza materială cu destinaţie socială, culturală, sportivă va fi folosită gratuit de sindicate, prin înţelegere cu reprezentanţii administraţiei, pentru acţiuni din aceste domenii de activitate organizate în interesul salariaţilor.

Art.101.(1) Reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi persoanelor care au deţinut o astfel de funcţie, în termen de doi ani de la încetarea mandatului nu li se poate modifica sau desface contractul individual de muncă pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasă la aprecierea patronatului, decât cu acordul organului colectiv de conducere ales al sindicatului.
Este interzisă desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa administraţiei pe motive care privesc activitatea sindicală.
(2) Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor alineatului (1) cei care au fost revocaţi din funcţiile sindicale deţinute pentru încălcarea prevederilor statutare sau legale.
(3) Pe perioada în care persoana din organul de conducere este salarizată de sindicate, aceasta îşi păstrează funcţia şi locul de muncă avute anterior, precum şi vechimea în muncă. Pe postul acesteia poate fi încadrată o altă persoană numai cu contract de muncă pe durată determinată.
(4) La revenirea în postul avut a celor aflaţi în situaţia prevăzută la alineatul (3), li se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decât cel ce putea fi obţinut în condiţii de continuitate la acest loc de muncă.

Art.102. Angajatorul se va abţine de la orice formă de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor membrilor organelor de conducere ale sindicatelor.

Art.103. Cercetarea evenimentelor de cale ferată se face în modul şi de către organele prevăzute de reglementările legale şi instrucţiile specifice.
Reprezentantul sindicatului are dreptul să asiste la cercetarea evenimentelor de cale ferată, însă lipsa acestuia nu va împiedica începerea şi, respectiv, continuarea acestor cercetări.
Pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare se va face o cercetare administrativă de către conducătorul subunităţii, conducătorii ierarhici superiori acestuia, organele de control în exercitarea atribuţiilor lor sau organele împuternicite în acest scop, după caz.
La solicitarea salariatului, acesta poate fi asistat de către un reprezentant al sindicatului.
După finalizarea cercetării, la solicitarea salariatului, reprezentantul sindicatului are dreptul la consultarea dosarului de cercetare. Această prevedere este valabilă până la data intrării în vigoare a Statutului personalului căilor ferate române.

Art.104. Consiliul de administraţie al “CFR Marfă” S.A., are obligaţia să invite delegaţii aleşi ai organizaţiilor sindicale reprezentative ( 4 persoane ) să participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural şi sportiv.
Participarea delegaţilor aleşi ai sindicatelor, salarizaţi de “CFR Marfă” S.A., la şedinţele Consiliului de administraţie constituie prezenţă la serviciu.

Art.105. (1) Deplasările efectuate de salariaţi pentru tratarea unor probleme sociale, în baza convocărilor cu aprobarea conducerii “CFR Marfă” S.A. sau ale sucursalelor, se consideră deplasări în interesul serviciului.
Deplasarile efectuate de reprezentantii organizatiilor sindicale pentru tratarea unor probleme sociale, in baza convocarilor organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, cu aprobarea conducerii unităţii sau a sucursalelor, se considera deplasari in interesul serviciului.
(2) Decontarea cheltuielilor respective se va face numai pe baza ordinelor de deplasare vizate de Serviciile Resurse Umane pentru convocarile in Bucuresti sau la sediul sucursalelor, iar pentru deplasările efectuate în subunitate de către conducatorul acesteia. În cazul în care convocarea se face într-o altă unitate, pentru confirmarea deplasării este necesară viza unităţii respective.
(3) Administraţia va asigura gratuit membrilor comitetelor directoare ale federaţiilor sindicale reprezentative, semnatare ale CCM, salariaţi ai CFR Marfă, supliment de pat pentru autorizaţia de călătorie pe calea ferată.

Art.106. (1) Federaţiile reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă, desemnează reprezentanţi pentru a desfăşura numai activităţi în interesul salariaţilor subunităţii sau al SNTFM “CFR Marfă” S.A, după cum urmează:
- 12 reprezentanţi pentru Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial;
- 8 reprezentanţi pentru Federaţia Mecanicilor de Locomotivă din România;
- 5 reprezentanţi pentru Federaţia Sindicatelor Ramurii Vagoane.
Aceştia vor urmări în principal realizarea următoarelor obiective:
- informarea salariaţilor asupra implicaţiilor tehnice, economice, juridice şi sociale ale programului de restructurare şi reformă al “CFR Marfă” S.A.;
- participarea, în cadrul “CFR Marfă” S.A., la dezbateri cu privire la probleme de drept al muncii şi drept sindical;
- informarea salariaţilor asupra cazurilor de sustrageri din patrimoniul “CFR Marfă” S.A. în scopul eliminării acestora;
- identificarea acelor clauze din contractul colectiv de muncă ce au creat dificultăţi în interpretare şi aplicare şi propuneri în sensul clarificării şi îmbunătăţirii conţinutului acestora;
- propuneri concrete în scopul optimizării organizării muncii, îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi respectării normelor de protecţie a muncii.
(2) Membrii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, care lucrează în unitate sau subunitate în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea programului lunar cu până la 5 zile, pentru activităţi sindicale.
Cei care pot beneficia de prevederile paragrafului anterior, precum şi cuantumul reducerii sunt stabiliţi în Anexa nr.12.
Personalul menţionat în alin. (1) şi (2) beneficiază pe perioada respectivă de următoarele drepturi salariale:
Salariul de bază;
Un spor de 50% aplicat la salariul de bază care face parte din acesta;
Sporul de vechime în muncă;
Sporul pentru condiţii de muncă feroviară.Capitolul X
COMISIILE MIXTE PATRONAT-SINDICATE


Art.107.(1) In termen de 30 de zile de la data întrării în vigoare a prezentului contract colectiv de muncă se constituie comisia mixtă patronat-sindicate la nivelul societăţii, precum şi comisii mixte patronat-sindicate la nivelul sucursalelor “CFR Marfă” S.A.
(2) Comisiile constituite vor fi compuse din câte 3 reprezentanţi pentru fiecare parte.
(3) Reprezentanţii patronatului vor fi desemnaţi prin dispoziţia directorului general, iar cei ai sindicatelor de către federaţiile sindicale reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă, de comun acord de către acestea.
(4) Comisiile se reunesc în prima decadă din prima lună a trimestrului, iar în situaţii deosebite, la cererea uneia dintre părţi, în termen de maxim 10 zile calendaristice de la primirea cererii, însă cel mult o dată pe lună.
(5) Comisiile au atribuţii de a analiza sesizările sindicatelor în legătură cu executarea contractului colectiv de muncă.
Încălcarea prevederilor sau neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin contractul colectiv de muncă se constată de comisiile mixte patronat-sindicate, care vor propune cercetarea celor vinovaţi, iar rezultatele cercetării vor fi prezentate la termenul convenit.
(6) Comisia constituită la nivel “CFR Marfă” S.A. îşi va exercita atribuţiile pentru rezolvarea problemelor ridicate la nivelul întregii societăţi, precum şi al structurii centrale, iar celelalte comisii, pentru problemele ridicate la nivelul lor de organizare.
(7) Sesizarea comisiei, precum şi hotărârile acesteia nu aduc atingere competenţei instanţelor de drept comun.
(8) Pe perioada desfăşurării lucrărilor, reprezentanţii părţilor în comisie sunt consideraţi prezenţi la serviciu.